Permís d'abocament: recepció de les aigües residuals procedents del municipi de Celrà (població i indústria)

Sol·licitant: Els usuaris i usuàries no domèstics, l’activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques de 1993, aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer, o altres activitats i usuaris que generin aigües potencialment pertorbadores (APP), o que generin abocaments superiors als 6000 m3/any.
Els usuaris i usuàries no domèstics no inclosos a l’apartat anterior, l’activitat dels quals generin aigües residuals assimilables a domèstiques (AAD), també resten obligats a obtenir el permís d’abocament mitjançant la justificació del caràcter domèstic de l’abocament.

Tràmits a dur a terme: Les persones titulars de les activitats que generen aigües residuals no domèstiques han d’aportar la documentació que recull l’annex I de l’Ordenança Municipal sobre l’ús del sistema de sanejament a Celrà, segons si són considerades aigües assimilables a domèstiques o aigües potencialment pertorbadores.

Passos a seguir

 • Sol·licitar a l’Ajuntament, el corresponent permís d’abocament , el contingut del permís d’abocament a d’incloure:
  1. Una proposta de calendari per a la recepció d’aigües residuals a l’EDAR Els límits màxims admissibles de les característiques de l’abocament per a l’establiment de les quals s’haurà de tenir en compte l’assoliment dels objectius de qualitat del medi.
  2. El cabal mitjà abocat (m3·d-1) i cabal màxim abocat (m3·h-1).
  3. L’obligació d’instal·lar una arqueta que permeti l’aforament i la presa de mostres en el termini màxim d’un mes a comptar des de la notificació de la resolució. L’arqueta haurà de disposar d’un element aforador amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si el volum d’aigua consumida i els volums d’aigua abocada fossin aproximadament els mateixos, la mesura de la lectura del cabal d’aigua per abastament podrà ésser utilitzada com aforament del cabal abocat.
  4. El període de proves que no podrà excedir un any per tal d’avaluar les incidències de la connexió al normal funcionament del sistema de sanejament.
  5. La durada màxima del permís d’abocament.
  6. Un projecte que a d’incloure una descripció de l’activitat, un apartat d’aigües residuals, característiques dels abocaments i tractaments necessaris (si correspon) i el plànols corresponents.
 • Abonar a l’Ajuntament de Celrà, els preus de gestió establerts.

Dades de contacte

Àrea de Medi Ambient
Ctra. Juià, 48 - Tel. 972 49 20 01

Oficina del Porta a porta
c/Bòbiles, 9 - Tel. 972 49 46 50

Estació depuradora d'aigües residuals
Tel. 972 49 20 92