Els regidors o regidores són elegits cada quatre anys a les eleccions municipals. Ells són els responsables d’elegir l’alcalde o alcaldessa entre els membres del Ple.

La principal responsabilitat d’un regidor o regidora, a més de dur a terme les tasques delegades, és participar en els plens municipals. Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, l’Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i també conferir delegacions especials per a encàrrecs específics a favor de qualsevol altre Regidor o Regidora, encara que no formi part de la Junta de Govern Local.

Delegacions 2019-2023

L’alcalde es reserva les competències següents:

Hisenda, Seguretat, Mobilitat, Serveis i Urbanisme i totes aquelles matèries no delegades.
David Planas Lladó

L’alcalde delega en els membres de la Junta de Govern Local, la direcció, gestió i control dels serveis següents:

Règim Intern, Esports, Promoció Econòmica i Habitatge
Josep Bartis Fàbrega

Salut i Medi Ambient
Eulàlia Ferrer Benito

Compromís Nacional i Internacional i Cultura
Daniel Jiménez Elvira

Participació, Atenció Ciutadana, Comunicació i Noves Tecnologies
Maria Montserrat Carré Dalmau

I a les regidories que a continuació es relacionen s’efectua una delegació específica d’atribucions pel que fa als assumptes següents:

Gent gran i Igualtat
Sònia Fortià Martí

Educació i Serveis Socials
Albert López Guàrdia

Joventut i Patrimoni
Aram Aymerich Besalú