Els regidors o regidores són elegits cada quatre anys a les eleccions municipals. Ells són els responsables d’elegir l’alcalde o alcaldessa entre els membres del Ple.

La principal responsabilitat d’un regidor o regidora, a més de dur a terme les tasques delegades, és participar en els plens municipals. Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, l’Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i també conferir delegacions especials per a encàrrecs específics a favor de qualsevol altre Regidor o Regidora, encara que no formi part de la Junta de Govern Local.

Delegacions 2023-2027

L’alcalde es reserva les competències següents:

Hisenda, Seguretat, Mobilitat, Serveis,  Urbanisme i mobilitat, a més de totes aquelles matèries no delegades.
David Planas Lladó

L’alcalde delega en els membres de la Junta de Govern Local, la direcció, gestió i control dels serveis següents:

Economia circular i residus, Règim intern, Esports i Habitatge
Josep Bartis Fàbrega

Joventut, Igualtats i Salut
Rut Quintana Soibregués

Participació, Atenció ciutadana, Gent gran i Comunicació i Tecnologies de la informació
Montse Carré Dalmau

Promoció econòmica, Compromís nacional i internacional i Cultura
Daniel Jiménez Elvira

I a les regidories que a continuació es relacionen s’efectua una delegació específica d’atribucions pel que fa als assumptes següents:

Medi ambient, Patrimoni cultural i Esdeveniments populars
Pere Martín Sánchez

Llengua catalana, Educació i Serveis socials
Íria Masó Planas