Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es fan el primer i tercer dimarts de cada mes, a les 17 h, excepte el primer del mes de gener i al mes d'agost.

Podeu consultar-ne la composició a l'apartat estructura política d'aquest web.

De conformitat amb l'article 70.1 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, a excepció de les que es refereixin a decisions corresponents a les atribucions delegades pel ple.

D'acord amb diferents dictàmens i informes de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, les actes de les sessions no es poden publicar al portal web municipal sense contradir la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.

En el mateix sentit, l'article 113.1 b) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, també estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i de la seva tramesa a la comunitat autònoma i l'administració de l'Estat. Les actes originals les custodia l'Àrea de Secretaria de l'Ajuntament de Celrà. Les persones que tinguin la condició de legitimades hi poden accedir, després d'adreçar-se a l'esmentada àrea.

Un cop eliminades les dades de caràcter personal susceptibles de protecció, es publiquen a continuació els extractes dels acords de la Junta de Govern Local.

Informació relacionada

Al Portal de Transparència que l’AOC posa al servei de la ciutadania, hi trobareu tota la informació de transparència de Celrà