La gestió del cementiri de Celrà és a càrrec de l'Ajuntament de Celrà i l'empresa autoritzada per prestar serveis funeraris és l'empresa Mémora Servicios Funerarios S.L
Concessió de nínxol o columbari

L'adjudicació de sepultures es farà únicament quan sigui necessari el seu ús immediat per a inhumació d'un/a difunt/a, restes o cendres. S'ha de contactar amb Mémora Servicios Funerarios S.L.

En cas que la família ja tingui un nínxol o columbari, per a qualsevol inhumació també ha de contactar amb Mémora Servicios Funerarios S.L

El dret funerari s'adquireix amb el pagament dels drets assenyalats per l'Ordenança fiscal i queda garantit mitjançant la seva inscripció en el llibre registre corresponent i l'entrega del títol nominatiu per cada sepultura expedit per l'Ajuntament.

El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós i està subjecte a la regulació de transmissions del Reglament del cementiri municipal.

La persona titular del dret funerari té obligació de comunicar al registre de sepultures de l'Ajuntament qualsevol tipus de canvi de domicili, a fi de tenir-lo sempre actualitzat.

El dret funerari temporal sobre les sepultures tindrà una durada de 25 anys, i serà renovable sobre la mateixa sepultura i per igual termini, a petició de la persona titular del dret caducat o dels seus causahavents, amb el pagament dels drets establerts a la corresponent Ordenança fiscal.

L'adequació, renovació o conservació d'un dret funerari o la prestació d'un servei funerari comporta per la persona titular l'obligació de contribuir amb el pagament de la taxa o exacció corresponent, d'acord amb les disposicions de l'Ordenança fiscal.

 

Traspàs de titularitat de dret funerari

Quan es produeixi la defunció de la persona titular d'un dret funerari tindran dret a la transmissió a favor seu, i per aquest ordre, les persones hereves testamentàries, o si falta el testament, les persones a qui correspongui la successió intestada.

Si transcorregut els 6 mesos no hi ha acord entre les persones hereves, l'Ajuntament retindrà el títol i podrà declarar la caducitat i reversió de la sepultura, d'acord amb el que disposen els articles 29 b) i 30 b) del Reglament del cementiri de l'Ajuntament de Celrà.

En el cas de cessions gratuïtes inter-vivos s'hauran de sol·licitar amb una instància adreçada a l'Alcaldia i signada per la persona cedent i la persona cessionària com a prova de conformitat.

Per dur a terme aquest servei cal estar al corrent de pagament de la taxa de conservació de cementiri.

 • Traspàs per mortis causa
  Documentació que cal aportar a l'Ajuntament:

  1. Sol·licitud d'acceptació de nínxol (descarrega el formulari)
  2. Títol del nínxol.
  3. Fotocòpia del testament de la persona titular del nínxol o bé certificat d'últimes voluntats (*)
  4. Renúncia, si s'escau, d'aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxol (descarrega el formulari)
  5. Fotocòpia del DNI de les persones que intervinguin en la sol·licitud de canvi de titularitat.

   

(*) Per sol.licitar el certificat d'últimes voluntats cal emplenar l'imprès oficial 790 i seguir les instruccions que hi figuren. Descarrega el formulari a la web del Ministeri de Justícia.

 • Traspàs per actes inter vivos
  Documentació que cal aportar a l'Ajuntament:

  1. Renúncia de la persona titular (descarrega el formulari)
   Títol del nínxol.
  2. Sol·licitud d'acceptació de nínxol (descarrega el formulari)
  3. Fotocòpia del DNI de les persones que intervinguin en la sol·licitud de canvi de titularitat.
Trasllat de restes

No es podrà realitzar cap inhumació, exhumació, trasllat ni cap altre servei funerari sense les corresponents autoritzacions per escrit de l'Ajuntament i de les autoritats sanitàries i judicials quan calgui.

No podrà obrir-se cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys des de l'última inhumació, cinc si la defunció es va produir per causa d'infecció contagiosa (…)

El que disposa l'apartat anterior no es tindrà en compte quan l'última inhumació realitzada en la sepultura correspongui a restes o cendres.

Per dur a terme aquest servei cal estar al corrent de pagament de la taxa de conservació de cementiri.

Documentació que cal aportar a l'Ajuntament

 • Sol·licitud (descarrega el formulari)
 • DNI de la persona sol.licitant.
 • Títol del nínxol.

L'execució del servei la duu a terme Mémora Servicios Funerarios S.L

Duplicat de títol de drets funeraris

En cas de deteriorament, sostracció o pèrdua d'un títol funerari, s'expedirà un duplicat prèvia sol·licitud de la persona titular o dels seus hereus/ves legals, i caldrà pagar els drets corresponents.

Per dur a terme aquest servei cal estar al corrent de pagament de la taxa de conservació de cementiri.

Documentació que cal aportar a l'Ajuntament

 • Sol·licitud (descarrega el formulari)
 • DNI de la persona titular
Revertiment de drets funeraris

La persona titular d'un dret funerari podrà sol·licitar la seva reversió a favor de l'Ajuntament.

Per dur a terme aquest servei cal estar al corrent de pagament de la taxa de conservació de cementiri.

Documentació que cal aportar a l'Ajuntament

 • Sol·licitud (descarrega el formulari)
 • DNI de la persona titular.

D'altra banda, podrà ser declarada la caducitat i revertirà en tal cas a l'Ajuntament, en els casos següents:

 • a) Per l'estat ruïnós de la construcció.
 • b) Per abandonament de la sepultura. Es considerarà com a tal el transcurs de 5 anys des de la mort del titular sense que els hereus o persones subrogades per herència o altre títol hagin instat la transmissió a favor seu.
 • c) Per falta de pagament dels drets o taxes de conservació i manteniment de forma continuada durant quatre anys consecutius.
 • d) Pel transcurs dels terminis de concessió del dret funerari, sense que s'hagués sol·licitat la seva renovació o pròrroga.

Contacte

Àrea d'atenció ciutadana
Edifici de l'Ajuntament
Carretera de Juià, 48
17460 Celrà
972 49 20 01
ajuntament@celra.cat

- Horari d'atenció: Demaneu hora al telèfon 972 49 20 01
- Telèfon Mémora serveis funeraris: 972 21 03 58