El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per tots els regidors i regidores.

S’encarrega, entre altres funcions, del control i fiscalització dels òrgans de govern, de l’aprovació inicial del plantejament general i de l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, de l’aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances, de la determinació dels recursos propis de caràcter tributari, de l’aprovació i modificació dels pressupostos, de l’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques, entre d’altres.
Les sessions del Ple poden ser de tres classes:

  • Ordinàries: se celebra amb caràcter mensual el segon dimarts de cada mes a les 20 hores, exceptuant els mesos de gener i d’agost. En el supòsit que el dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui un dia inhàbil, la sessió tindrà lloc el següent dimarts hàbil a la mateixa hora.
  • Extraordinàries: se celebra quan siguin convocades amb aquest caràcter per l’alcalde o alcaldessa, bé a iniciativa pròpia, bé a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la Corporació.
  • Extraordinàries de caràcter urgent: se celebra quan siguin convocades amb aquest caràcter per l’alcalde o alcaldessa, en els supòsits en què, per raons d’urgència degudament motivades, no es pugui convocar la sessió amb l’antelació legalment requerida.

Les sessions es poden seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM i també a través d'Internet

Documentació