La participació ciutadana és el conjunt d’accions o iniciatives que pretenen impulsar el desenvolupament local i la democràcia participativa a través de la integració de la comunitat en la gestió pública. Es basa en diversos mecanismes per tal que la població tingui accés a les decisions del govern.
Mecanismes de participació ciutadana

Aquelles pràctiques a través de les quals l’Ajuntament de Celrà fomentarà que la ciutadania, a títol individual, incideixi en l’esfera pública seran les següents:

Sessions d'audiència pública

L’audiència pública és una forma verbal de participació ciutadana, a través de la qual els ciutadans i ciutadanes i les entitats proposen a l’Administració municipal determinades actuacions o acords, formulen suggeriments i reben de l’Ajuntament informació sobre certes actuacions politicoadministratives. Tothom hi pot participar lliurement.

Les sessions d'audiència poden versar sobre qualsevol matèria de competència municipal. Sense perjudici d’altres fórmules de participació ciutadana i d’informació, cada any l'Ajuntament ha de convocar, abans que s’aprovin, almenys una sessió d'audiència d'informació municipal sobre les matèries següents:

a) Pressupostos

b) Ordenances municipals, segons el que disposa l’article 152.9 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

(articles 158 a 161 del ROM)

La consulta popular

L’Ajuntament convocarà consulta popular sobre assumptes de competència municipal d’especial importància pels interessos dels veïns, d’acord amb el que preveuen els articles 71 de la Llei reguladora de les bases del règim local; Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum i la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

Podrà ser objecte de consulta popular qualsevol assumpte que afecti l’àmbit local i l’esfera de la competència municipal, a excepció que afecti l’àmbit de les finances de l’Ajuntament.

Els requisits perquè els ciutadans puguin sol·licitar la realització d’una consulta popular i el procediment a seguir per a això, es regulen per la legislació abans esmentada.

(article 162 del ROM)

Iniciativa ciutadana

La iniciativa ciutadana és aquella forma de participació per la qual els ciutadans i ciutadanes sol·liciten a l'Ajuntament que dugui a terme una determinada activitat de competència i interès públic municipal, per a la qual cosa aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal. Correspondrà a l'Ajuntament promoure'n l'exercici i fomentar-lo.

L'Ajuntament contribueix al finançament d'activitats que es decideixin portar a terme per iniciativa ciutadana.

Qualsevol persona o grup de persones físiques o jurídiques poden plantejar una iniciativa. Quan l'Ajuntament hagi rebut la iniciativa, n'ha d’estudiar la viabilitat tècnica i pressupostària, i l’ha de sotmetre a la consideració de l'òrgan competent. Si aquest creu que la iniciativa és convenient, s'aprova inicialment i se sotmet a informació pública.

L'Ajuntament, dins del termini d'un mes posterior a la finalització de la informació pública, i per mitjà de l'òrgan competent, resol sobre la viabilitat de la iniciativa. La resolució és discrecional i atén principalment l'interès públic a què es dirigeix i les aportacions que duguin els ciutadans.

L'aprovació d'una iniciativa ciutadana comporta la formalització d'un conveni entre l'Ajuntament i les persones o les entitats peticionàries en el qual es concretaran els compromisos, les obligacions i les responsabilitats que corresponen a cada part, com també el contingut precís de l'actuació.

(Articles 163 i 164 del ROM)

El dret de proposta

Tots els ciutadans tenen el dret de formular a les autoritats o als organismes municipals propostes d'actuació relatives a matèries de competència municipal o d'interès local.

(article 165 del ROM)

Els precs i les preguntes al Ple

Els veïns/es de Celrà poden formular precs i preguntes als òrgans municipals de govern per tal que es debatin o es contestin respectivament en el Ple municipal.

Els precs i les preguntes s'han de dirigir necessàriament per escrit a l'alcalde o alcaldessa amb un mínim de quaranta-vuit hores a l'inici de la sessió plenària en què hagin de tractar-se. Aquests precs i preguntes es faran un cop conclosa la sessió del Ple. Es podran formular com a màxim dues preguntes. Un cop contestada la pregunta es donarà opció de rèplica al veí/veïna, per un màxim de dos minuts.

Independentment dels precs i les preguntes a què fan referència els dos apartats anteriors, una vegada ja conclosa la sessió del Ple es pot obrir un torn de precs i preguntes, que necessàriament han de referir-se a assumptes d’interès general d’àmbit municipal. Correspon a l’alcalde o alcaldessa decidir sobre l’obertura, l’ordenació i el tancament d’aquest torn. Les intervencions en aquest torn ha de ser d’una com a màxim, amb una durada màxima cadascuna de quatre minuts. Correspon a l’alcalde president la distribució del temps en funció del nombre de preguntes anunciades.

(article 166 del ROM)