Celrà disposa d’un servei de vigilants. Aquest és un servei de proximitat i assistència immediata a la ciutadania amb l’objectiu de millorar la convivència, la seguretat i la cohesió social dins el municipi.
Què és el Servei de Vigilància Municipal?

El Servei de Vigilància Municipal té com a funcions pròpies custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals; ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació; participar en les tasques d’auxili a la ciutadania i de protecció civil d’acord amb el que disposen les Lleis; vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals; auxiliar o col·laborar en tot moment amb les forces i cossos de seguretat i totes les que se li encomanin dins de la seva competència.

El servei està format per tres persones que han superat el procés de selecció necessari per gaudir de la condició d’agents de l’autoritat amb capacitat sancionadora.

El servei patrulla de forma rotatòria en horaris variables, els matins i tardes dels dies laborables i algunes nits.

Quines són les seves actuacions derivades de les seves funcions?

Pel desenvolupament de les funcions abans citades, els vigilants de Celrà podran exercir les actuacions següents:

 • Patrullar per tot el terme municipal.
 • Emetre informes i aixecar actes de les activitats que es realitzin dins el terme municipal a requeriment de l'alcalde o regidor delegat.
 • Formular denuncies per infraccions de les normes de circulació i ordenar la retirada de vehicles, si escau.
 • Formular denuncies per incompliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i d'altres disposicions i normes municipals.
 • Vetllar pel compliment de la normativa protectora del medi ambient i l'entorn.
 • Col·laborar en les tasques judicials pròpies del Jutjat de Pau quan siguin requerits per fer-ho.
 • Donar suport a l'administració municipal en totes aquelles tasques que, d'acord amb la normativa vigent, els siguin encomanades per l'alcalde o el regidor delegat.
 • Informar de les incidències del servei al regidor delegat o a l'alcalde.
 • I altres que es derivin de les funcions encomanades.

Els vigilants municipals actuaran sota el criteri de proximitat i, en aquest sentit, portaran a terme accions com les que s’especifiquen:

 • Visitar instal·lacions municipals i contactar amb els responsables de les mateixes (treballadors municipals, clubs, entitats...) per supervisar l’estat i preveure mesures preventives.
 • Contactar amb els grups i col·lectius que organitzen activitats socials, lúdiques o esportives i preveure els possibles problemes o qüestions logístiques que puguin sorgir.
 • Visitar els punts conflictius i fer mediació per aconseguir un bon comportament d’ ús dels espais.
 • Qualsevol altre aspecte a considerar de proximitat a la ciutadania.

Ús del servei de vigilància

Adreceu-vos personalment als agents del servei de vigilància.
Telèfon: 683 176 606
Correu electrònic a l’adreça vigilancia@celra.cat