L’Ajuntament regula l’activitat i la convivència a través d’ordenances i reglaments, i la gestió del territori a través de la normativa urbanística. L’elaboració o la modificació de les ordenances o els reglaments se sotmeten prèviament a consulta pública

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), en el seu article 133, regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública mitjançant aquest portal web, en què se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Es portarà a terme una consulta pública en què es demanarà l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per la futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  • Els objectius de la norma
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Els suggeriments o observacions que s'hi vulguin aportar s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

Enviament de propostes

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Celrà mitjançant el registre general d'entrada de documents, per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

  • Presencialment: a les oficines de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts i dimecres de 16.30 a 19 h (horari d'estiu: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h).
  • Per internet: mitjançant el registre electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament de Celrà, utilitzant el tràmit d'instància genèrica.
    De conformitat amb la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions…) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic.

Legislació

Art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú.

Per donar compliment a aquest article, les propostes de regulació sotmeses a consulta es publiquen a continuació.

Consultes actives

Modificació del reglament del cementiri municipal (PDF, 482 kB)

  • Publicació: 16 de setembre de 2021
  • Termini de presentació de propostes: Del 17 de setembre al 18 d’octubre de 2021

Històric de consultes

Les consultes que ja no estiguin actives es podran consultar en aquest apartat.