L’Ajuntament regula l’activitat i la convivència a través d’ordenances i reglaments, i la gestió del territori a través de la normativa urbanística. L’elaboració o la modificació de les ordenances o els reglaments se sotmeten prèviament a consulta pública

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), en el seu article 133, regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública mitjançant aquest portal web, en què se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Es portarà a terme una consulta pública en què es demanarà l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per la futura norma sobre:

 • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
 • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
 • Els objectius de la norma
 • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Els suggeriments o observacions que s'hi vulguin aportar s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

Enviament de propostes

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Celrà mitjançant el registre general d'entrada de documents, per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

 • Presencialment: a les oficines de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts i dimecres de 16.30 a 19 h (horari d'estiu: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h).
 • Per internet: mitjançant el registre electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament de Celrà, utilitzant el tràmit d'instància genèrica.
  De conformitat amb la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions…) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic.

Legislació

Art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú.

Per donar compliment a aquest article, les propostes de regulació sotmeses a consulta es publiquen a continuació.

Consultes actives

Redacció d'un reglament per a l'adjudicació dels habitatges d'emergència econòmica i social i les seves condicions d'utilització com a servei d'allotjament temporal (PDF, 422 kB)

 • Publicació: 28 de febrer de 2024
 • Termini de presentació de propostes: Del 28 de febrer al 27 de març de 2024

Històric de consultes

Les consultes que ja no estan actives es poden consultar en aquest apartat.

Elaboració de l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera (PDF, 350 kB)

 • Publicació: 23 d'octubre de 2023
 • Termini de presentació de propostes: Del 23 d'octubre al 13 de novembre de 2023

Redacció del reglament del servei de Local Jove (PDF, 350 kB)

 • Publicació: 17 d'abril de 2023
 • Termini de presentació de propostes: Del 17 d'abril al 9 de maig de 2023

Redacció d'un reglament d'ús d'espais i equipaments municipals (PDF, 378 kB)

 • Publicació: 13 de maig de 2022
 • Termini de presentació de propostes: Del 13 de maig al 13 de juny de 2022

Modificació del reglament del cementiri municipal (PDF, 482 kB)

 • Publicació: 16 de setembre de 2021
 • Termini de presentació de propostes: Del 17 de setembre al 18 d’octubre de 2021