Els consells sectorials de Participació són òrgans permanents de participació sectorial de caràcter consultiu, que tenen per objecte facilitar la participació ciutadana en els diferents àmbits d’actuació pública municipal que, per la seva naturalesa, ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i les associacions en els assumptes municipals, i fer així efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a participar en els assumptes públics constitucionalment garantit.

Com a resultat d'aquesta participació, els consells sectorials podran proposar a l'Ajuntament, a través de la Comissió Informativa, l'adopció de mocions respecte del seu àmbit d'actuació pública municipal.

Els Consells sectorials de participació seran creats, a proposta de l’Alcaldia, mitjançant acord plenari, en el que s’acordi la seva constitució i s’iniciï la tramitació per a l’aprovació del seu reglament de funcionament.

Els reglaments de funcionament dels consells sectorials de participació, donat el seu caràcter normatiu, s’aprovaran d’acord amb el procediment previst per la legislació vigent per a l’aprovació de disposicions locals de caràcter general i, per tant, no entraran en vigor fins que no es publiqui íntegrament el seu text, en els termes previstos per la legislació.

Actualment hi ha els Consells sectorials següents:

Consell escolar municipal
Consells escolars dels diferents centres docents públics del municipi
Consell municipal gent gran
Consell municipal de cultura
Consell municipal d’esports