L’Ajuntament reconeix i garanteix el dret de participació en els assumptes públics municipals de totes les entitats ciutadanes i associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, inscrites al Registre Municipal d’Entitats i se’ls hi reconeix el dret a intervenir davant del Ple

Les associacions degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats són considerades entitats de participació ciutadana.

Aquestes associacions tindran dret a intervenir davant del Ple municipal per efectuar una exposició sobre algun assumpte de l’ordre del dia, d’acord amb les condicions que s’indiquen tot seguit:

a) Per intervenir davant el Ple les associacions hauran d'ostentar la condició d'interessat en la tramitació administrativa de l'assumpte de què es tracti, per raó de ser titulars d'un dret, d'un interès legítim o en el seu cas un simple interès en supòsits d'exercici de l'acció pública.

b) La facultat d'intervenir davant el Ple per efectuar l'exposició sobre algun assumpte de l’ordre del dia s'haurà de sol·licitar per escrit presentat en el Registre d'entrada de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de 48 hores abans de la celebració de la sessió.

c) La intervenció la realitzarà únicament el representant de l'associació o en la persona en què hagi delegat aquella. En aquest últim supòsit caldrà un acord exprés de delegació.

d) En la sessió, la intervenció del representant de l'associació s'haurà de produir amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l'ordre del dia, la intervenció requerirà l'autorització de l'alcalde i no podrà superar el termini màxim de cinc minuts. Fent ús de les seves atribucions l'alcalde podrà interrompre la intervenció en cas de desviació de la matèria exposada o alteració del desenvolupament de la sessió plenària.

e) De conformitat amb l'article 69.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la intervenció no es podrà efectuar un cop s'hagi començat a tractar l'assumpte per part del Ple de la corporació. Ha de tenir lloc abans, per evitar que es puguin minorar les facultats decisòries que només corresponen al Ple, com a òrgan representatiu.

f) Restaran excloses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a les següents matèries:

1. Les corresponents a ordenances fiscals i altres matèries de naturalesa tributària.

2. Les corresponents a la iniciativa normativa popular que es regeixen per la seva pròpia normativa, així com les determinades a l'article 6 de la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum.