La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde o alcaldessa i els portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals.

La Junta de Portaveus ostenta les atribucions, entre d’altres, següents: l’assessorament a l’alcalde o alcaldessa en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari i, respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions; el coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la corporació; l’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde o alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració.

La Junta de Portaveus celebrarà les seves sessions quan així ho decideixi l’alcalde o alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres, sempre que aquests representin, com a mínim, a una quarta part dels membres de la corporació.

Les sessions de la Junta de Portaveus seran convocades per l’alcalde o alcaldessa, i no precisarà de cap formalitat.

Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.

De les sessions que celebri la Junta no s’aixecarà acta, ni es requerirà la presència de la Secretària de l’Ajuntament.