Porta a porta

El municipi de Celrà realitza la recollida de residus de la fracció orgànica, envasos, paper i cartró i resta mitjançant el sistema porta a porta. L’única fracció que es recull mitjançant contenidors a la via pública és el vidre. El servei de recollida de residus compta amb una deixalleria comarcal i una àrea d’emergència del servei porta a porta. A la deixalleria comarcal es poden portar els residus que no es recullen amb el porta a porta, i l’àrea d’emergència dóna suport al porta a porta quan els usuaris, de manera puntual, no es poden acollir al porta a porta.

Per qualsevol informació o gestió relacionada amb la recollida de residus us podeu posar en contacte amb l’Oficina del Porta a Porta

Deixalleria

La deixalleria comarcal de Celrà és una instal·lació gestionada pel Consell Comarcal del residus on podeu portar els residus següents:

Residus especials (tòxics i perillosos): pintures, vernissos, dissolvents, bases, tòners, piles, medicaments, fluorescents, termòmetres, radiografies, olis minerals, esprais, bateries, insecticides, pesticides, ferralla electrònica, electrodomèstics amb CFCs, i qualsevol altre producte amb un envàs que presenti una etiqueta de perillositat (taronja).

Residus municipals reciclables: paper i cartró, envasos de plàstic, envasos de vidre, roba, olis vegetals, ferralla, restes de poda i jardineria.

Altres residus municipals: runes i restes d’obres menors, mobles i electrodomèstics sense CFCs, fustes, vidres de cotxe, vidre pla i vidre armat.

Sobre la quantitat de residus admesos, consulteu el Reglament comarcal d’ús de les deixalleries.

Altres serveis relacionats

Targeta de serveis municipals
La targeta de serveis municipals us serveix per accedir a l’àrea d’emergència als usuaris domèstics.

 • Destinataris: habitatges i comerços donats d’alta al servei municipal de recollida de residus.
 • Preu: Gratuïta, en cas de pèrdua té un cost de reposició de 5 €
 • Documentació per sol·licitar la targeta: Sol·licitud

Baixa taxa comercial d’escombraries

Les activitats que tinguin un gestor de residus poden sol·licitar la baixa de la taxa d’escombraries municipal.

Normativa

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus
Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals

Documentació a presentar a la sol·licitud

 • Instància
 • CIF de l'empresa
 • Epígraf d’alta a l'IAE
 • Llicència d'activitats
 • Contracte amb l'empresa que us gestiona els residus, on hi ha de constar els residus gestionats, el seu codi de transportista i gestor
 • Certificat de l’empresa que gestiona el contracte fent constar que el contracte continua vigent, el seu codi de transportista i gestor i els residus que gestiona a la vostra empresa.
 • Còpia dels albarans de lliurament dels residus assimilables a domèstics durant el darrer any, si s’escau.
 • Codi productor de residus, si s'escau
 • Declaració de residus industrials del darrer any, si s'escau

Deixalleria

Ubicació
Carrer Espinau, s/n

Horari
Consulteu el web del servei Porta a porta

Dades de contacte

Àrea d'Economia circular i residus
Ctra. Juià, 48 Telf. 972492001

Oficina del porta a porta
c/Bòbiles, 9 Telf. 972494650