Al municipi de Celrà hi ha nombroses entitats, que centren la seva activitat en diversos àmbits com la cultura, els esports, l’educació, el lleure o la natura.
Drets de les entitats

L’Ajuntament reconeix i garanteix el dret de participació en els assumptes públics municipals de totes les entitats ciutadanes i associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, inscrites al Registre Municipal d’Entitats, així com, a títol d’exemple, dels drets següents:

 • 1. A rebre subvencions municipals i altres ajuts públics, d’acord amb les previsions pressupostàries i amb el procediment de concessió establert legalment i reglamentàriament.
 • 2. A utilitzar béns públics, tal com locals, mitjans de comunicació i altres de naturalesa anàloga, amb les limitacions derivades de la seva possible coincidència en l’ús.
 • 3. A rebre informació de l’activitat municipal que per raó de la matèria pugui ser del seu interès.
 • 4. A rebre el Butlletí d’Informació Municipal i qualsevol altra publicació d’edició municipal, que afecti l’àmbit d’actuació de l’entitat.
 • 5. Dret a participar en els òrgans municipals de participació que hi hagi o que es creïn en el futur, en la forma i en les condicions que per a cada supòsit concret es determini.
El Registre Municipal d’Entitats

El Registre Municipal d’Entitats té per objecte facilitar el coneixement del número i naturalesa de les entitats existents, les seves finalitats i la seva representativitat, i la inscripció en ell constituirà requisit indispensable per a ostentar els drets reconeguts a les entitats ciutadanes.

El Registre Municipal d’Entitats no té caràcter d’instrument públic solemne, i únicament tindrà efectes entre les entitats veïnals inscrites i l’Ajuntament, per la qual cosa el seu contingut no podrà ser objecte de certificació.

Inscripció

 1. Es podran inscriure en el Registre Municipal d’Entitats, totes aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre que persegueixin la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i tinguin el seu domicili a Celrà.
 2. En cap cas s'accepta la inscripció de les entitats, les que es regeixin per normes antidemocràtiques.
 3. Les inscripcions es faran a petició de l’entitat interessada, presentada en el Registre General d’aquest Ajuntament, a la qual s’acompanyaran els documents següents:
  • a. Estatuts reguladors de l’entitat i número d’inscripció en el Registre General d’Associacions corresponents, o en qualsevol altre que sigui preceptiu, o certificació de presentació de la sol·licitud d’inscripció a l’esmentat Registre.
  • b. Nom, cognoms i DNI de les persones que integren la Junta de l’entitat o el seu òrgan de govern.
  • c. Domicili social de l’entitat.
  • d. Nombre de socis, amb especificació del nombre de residents a Celrà.
  • e. Número d’Identificació Fiscal.

Dins dels 15 dies següents a la recepció de la sol·licitud, quan aquesta vingui acompanyada de la documentació requerida, l’Ajuntament notificarà a l’entitat la seva inscripció al Registre, moment a partir del qual es considerarà donada d’alta en ell a tots els efectes.

De no notificar-se la inscripció dins de l’esmentat termini, es procedirà a la inscripció per silenci administratiu, a excepció que l’Ajuntament l’hagi denegat expressament i motivadament, o hagi demanat a l’entitat a inscriure, que complementés la sol·licitud.

Quan l’entitat o associació sol·licitant no hagués obtingut la seva inscripció en el corresponent Registre d’Associacions, o en qualsevol altre que sigui preceptiu, la seva inscripció al Registre Municipal tindrà caràcter provisional per un període de sis mesos, transcorreguts els quals passarà a tenir caràcter definitiu, si aporta la documentació acreditativa d’haver-se obtingut la inscripció en l’altre Registre. En cas contrari, serà baixa definitiva al Registre Municipal.

Actualització de dades

Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, estaran obligades a notificar a aquest les modificacions produïdes en les dades registrals.

Col·laboració en la gestió de serveis municipals

Les entitats veïnals inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, podran participar en la gestió dels assumptes públics, mitjançant fórmules de col·laboració per a la gestió de determinats equipaments o serveis, dins del marc legal regulador d’aquests.

A aquests efectes l’Ajuntament podrà concertar o subscriure convenis de col·laboració amb les entitats ciutadanes.

Organització d’actes i esdeveniments

Perquè puguin sortir a l’agenda de la web, les entitats organitzadores han d’introduir la informació de l’acte a partir que ja tenen la data programada en aquest formulari. Perquè pugui sortir a la Celranenca, la data límit per a la seva publicació és el dia 20 del mes anterior de la data de l’acte.

Certificat digital

Les associacions i entitats necessiten un certificat de representant de persona jurídica per relacionar-se amb les administracions.

Enllaços d'interès

Contacte

Àrea de Cultura
Teatre L'Ateneu
Plaça de l'Estatut, s/n. 17460 Celrà
872 72 32 65
cultura@celra.cat