L’Àrea d’Educació de l’ajuntament de Celrà gestiona de forma directa l’escola bressol municipal i l’escola municipal de Dansa.
A més, es gestiona l’Oficina Municipal d’Escolarització fora del període ordinari d’inscripcions i al llarg del curs, s’organitzen serveis educatius complementaris (com l’aula d’estudi, etc.) i es tramiten ajuts i subvencions amb finalitats educatives.
L'escola bressol municipal

L’Ajuntament de Celrà gestiona de forma directa una escola bressol dividida en dos centres, Trapelles i Gínjols, que imparteixen el primer cicle d’educació infantil atenent infants d’entre 6 mesos i 3 anys.

Descripció

L’EBM Gínjols disposa d’un màxim de 4 aules i té una capacitat màxima autoritzada de 60 infants. S’hi atenen infants d’entre 1 i 3 anys.
L’EBM Trapelles disposa d’un màxim de 5 aules i té una capacitat màxima autoritzada de 74 infants. Hi ha una aula per nadons a partir de 6 mesos d’edat i les altres aules són per a infants d’1 a 3 anys.
Cada curs s’obren més o menys aules en funció del nombre de sol·licituds rebudes i només es formen grups si es poden omplir amb un mínim d’infants.

Requisits d’accés

L’aula de nadons acull només infants de Celrà. Els infants d'1 a 3 poden accedir-hi sense requisit d’empadronament.
La prioritat d’accés al servei d’escolarització a un centre o l'altre s’estableix d'acord amb els criteris de prioritat establerts en el Reglament de Règim Intern de l’escola bressol.

MÉS INFORMACIÓ

Les Escoles Bressol Municipals de Celrà

DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS

● Tríptic informatiu: Dues escoles, un projecte (pdf)

Reglament de les escoles bressol municipals

Ordenances fiscals i preus públics de l'Ajuntament de Celrà

Dades de contacte

Tècnica responsable
Elisenda Quintana

Regidor responsable
Íria Masó Planas

educacio@celra.cat
972 49 20 01
Ctra. Juià, 48 de Celrà

Les quotes són mensuals, de setembre a juny, ambdós inclosos. Aquestes no seran fraccionades en funció ni d’horari reduït, ni de dies d’utilització.

Documentació necessària per a la preinscripció

 • Sol·licitud de preinscripció a sol·licitar a l’àrea d’Educació

Documentació general a adjuntar a la sol·licitud

 • Original i fotocòpia de la següent documentació: Targeta Sanitària Individual de l’infant, DNI de pare, mare i/o tutor/a i carnet de vacunes o certificat equivalent.
 • Documentació amb la qual s’acredita que els pares o tutors de l’alumne resideixen i estan empadronats en el municipi de Celrà o en altres municipis amb els quals, l’Ajuntament de Celrà tingui vigent un conveni en matèria d’escolarització a les escoles bressol (Juià)
 • Certificat històric d’empadronament (en el cas dels habitants de Celrà, l’Ajuntament els consultarà directament)
 • Còpia de l’escriptura de l’habitatge, del contracte d’arres o del contracte de lloguer. Només cal aportar còpia de la pàgina on consta el nom del/s titular/s i l’adreça.
 • Quan per divorci, separació o qualsevol altra causa, els cònjuges visquin en domicilis separats, es considerarà com a domicili el del cònjuge que tingui atribuïda la custòdia legal de l’infant i caldrà presentar fotocòpia de certificat de convivència i/o sentència judicial que acrediti qui té atribuïda la guarda i custòdia.

L’Ajuntament es reserva la capacitat de comprovar la veracitat de la residència efectiva al domicili acreditat a través d’una inspecció per part d’un funcionari públic.

Documentació relativa als factors econòmics

Si es vol obtenir puntuació del barem corresponent en el cas d’ingressos totals de la unitat familiar inferiors al doble del salari mínim interprofessional, s’haurà d’aportar la següent documentació:
Còpia de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’últim exercici fiscal, de tots els membres de la unitat familiar, segellada per alguna de les oficines habilitades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària per la seva recepció.

 • Quan els contribuents hagin optat per la modalitat de declaració separada, s’aportarà còpia d’ambdós fulls de liquidació.
 • En cas de no tenir l’obligació de fer la declaració de l’IRPF s’haurà d’acreditar mitjançant certificació emesa a l’efecte per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que la unitat familiar a la què pertany el sol·licitant no rep les rendes mínimes anuals a partir de les quals hi ha l’obligació de presentar la declaració de les rendes.
 • Fotocòpia dels últims 6 fulls del salari del pare i/o la mare, en cas d’ésser treballadors per compte aliena.
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms del pare/mare i l’última declaració trimestral de l’agència tributària.
 • Fotocòpia del rebut cobrat a l’atur del pare i/o la mare en cas d’estar aturat o certificat de l’ INEM de la prestació d’ atur que rep.
 • Certificat de l’atorgament o cobrament del PIRMI actualitzat.

Documentació relativa als factors familiars:

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa si s’escau.
 • Fotocòpia del carnet de família monoparental si s’escau
 • Fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines, on consten els progenitors i tots/es els/les fills/es.
 • Certificat d’escolarització de l’Aulet o Les Falgueres
 • En el cas d’infants amb necessitats educatives especials derivades d’una discapacitat, trastorn o malaltia, cal presentar el corresponent informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut.
 • En el cas d’infants amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides, cal aportar el corresponent informe acreditatiu de serveis socials.

Les preinscripcions presentades amb manca de documentació justificativa, no seran tingudes en compte en el moment de la valoració.

Escolarització a les escoles d'educació infantil i primària de Celrà al llarg del curs

A l’Ajuntament de Celrà no hi ha Oficina Municipal d’Escolarització però fora del període ordinari d’inscripcions i al llarg del curs, l’àrea d’educació atén les sol·licituds d’escolarització a l’escola L’Aulet i l’escola Les Falgueres.

Documentació necessària per formalitzar la preinscripció

 • Sol·licitud oficial. Es pot descarregar des d'aquest enllaç o omplir-la a l’ajuntament mateix.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de les persones sol·licitant (pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet) o targeta de residència on consta el NIE o passaport en cas de persones estrangeres. En cas d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarja sanitària individual) de l’alumne/a.
 • Certificat o volant de convivència emès per l’Ajuntament.
 • Original i fotocòpia del registre de vacunes administrades o certificat mèdic oficial.

Inscripcions educació primària

Per formalitzar la sol·licitud cal demanar cita

Tècnica responsable
Elisenda Quintana

educacio@celra.cat

972 49 20 01