L’Ajuntament regula l’activitat i la convivència a través d’ordenances i reglaments, i la gestió del territori a través de la normativa urbanística. Aquest apartat el completa el programa de govern de la legislatura

Els ajuntaments, com a entitats locals, tenen la capacitat de dotar-se d’un ordenament jurídic propi i autònom en el marc territorial del municipi. Aquesta capacitat normativa autònoma, que porta implícita la garantia institucional de l’autonomia local, no pot contenir preceptes contraris a les lleis i a altres disposicions generals.

El ple de la corporació, que està integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde, és l’òrgan que té potestat per aprovar les ordenances i els reglaments municipals.

L'aprovació de les ordenances i els reglaments següeix el procediment següent:

  1. Aprovació inicial del ple.
  2. Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
  3. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple.

En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevé definitiu.

En aquest apartat podeu consultar les ordenances i reglaments de l'Ajuntament de Celrà.

Informació relacionada