Registre d’animals de companyia

Les persones propietàries de gossos, gats i fures que resideixen habitualment al municipi estan obligades a inscriure’ls al Registre d’animals de companyia. Abans de donar-los d’alta al cens, s’han d’identificar electrònicament mitjançant un microxip homologat i obtenir la documentació sanitària del veterinari.

Normativa: Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
Documentació necessària per fer la inscripció al Registre d’animals de companyia

 • Original i fotocòpia del DNI o passaport de la persona propietària
 • Original i fotocòpia del document d’identificació de l’animal (microxip)
 • Original i fotocòpia de la cartilla del veterinari/ària
Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

A més de la inscripció al Registre de d’animals de companyia, les persones propietàries de gossos considerats potencialment perillosos també han d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, i que són els que pertanyen a les següents races canines o llurs encreuaments:

 • Akita Inu
 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dog argentí
 • Dog canari o presa canari
 • Dog de Bordeus
 • Fila brasiler
 • Mastí napolità
 • Pit bull terrier o Pit bull
 • Rottweiler
 • Staffordshire bull terrier
 • Staffodshire terrier americà
 • Tosa Inu o tosa japonès

Normativa

 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
 • Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Documentació necessària per l'obtenció de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

 • Original i fotocòpia del DNI o passaport de la persona propietària
 • Original i fotocòpia de la cartilla del veterinari/ària
 • Original i fotocòpia del document d’identificació de l’animal (microxip)
 • Declaració responsable segons model de:
  1. no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos.
  2. no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
 • Certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia de no haver estat condemnat/ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. (O autorització perquè aquest certificat el sol·liciti directament l’Ajuntament)
 • Original i fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura per danys a tercers no inferior a 150.253,03 € per gos.
 • Original i fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil, en vigor.

Dades de contacte

Àrea de Medi Ambient
Ctra. Juià, 48 Telf. 972492001

Oficina del porta a porta
c/Bòbiles, 9 Telf. 972494650