El bon govern és un concepte extens que es desprèn del concepte d'ètica pública i que es pot resumir com un conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs, càrrecs directius i la resta de treballadors del sector públic, amb l'objectiu que les administracions funcionin amb la màxima transparència i ètica pública i que els serveis que presten siguin de qualitat, eficients i útils per a les persones.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern sustenta el concepte bon govern (Títol V) en grans eixos:

  • Dret a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat
  • Millora de la qualitat normativa