Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

Són Comissions Informatives de caràcter permanent les que, amb vocació d’estabilitat, es constitueixen amb caràcter general a l’inici de cada mandat corporatiu. Per al mandat actual s’ha constituït la Comissió Informativa Directorial que té, entre altres funcions, l’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.

La Comissió Informativa Directorial es reuneix un cop al mes, abans de cada ple municipal. La presideix l'alcalde, David Planas i, els seus vocals, en representació de cadascun dels grups municipals, són Josep Bartis (CUP-Amunt), Miquel Rossell (ERC-AM), Alicia Hernàndez (PSC-CP) i David Mas (Junts per Celrà).

Són Comissions Informatives de caràcter especial les que es constitueixen pel Ple amb caràcter transitori per l’estudi d’un assumpte concret, sense vocació de permanència, o les que, per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi oportú crear.

La Comissió Especial de Comptes és una comissió informativa necessària, de caràcter especial, que té per objecte examinar i dictaminar, abans del dia 1 de juny de cada any, el compte general de la corporació. La presideix l'alcalde, David Planas i, els seus vocals, en representació de cadascun dels grups municipals, són Josep Bartis (CUP-Amunt), Miquel Rossell (ERC-AM), Alicia Hernàndez (PSC-CP) i David Mas (Junts per Celrà).

Documentació