Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

Són Comissions Informatives de caràcter permanent les que, amb vocació d’estabilitat, es constitueixen amb caràcter general a l’inici de cada mandat corporatiu. Per al mandat actual s’ha constituït la Comissió Informativa Directorial que té, entre altres funcions, l’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.

La Comissió Informativa Directorial es reuneix un cop al mes, el primer dimarts, una setmana abans de cada ple municipal. La presideix l'alcalde i en formen part quatre vocals, en representació de cadascun dels grups municipals: Som Poble-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa municipalista (SP-CUP-AM), Junts per Celrà - Compromís Municipal (CM), Fem Celrà-AM i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP).

Són Comissions Informatives de caràcter especial les que es constitueixen pel Ple amb caràcter transitori per l’estudi d’un assumpte concret, sense vocació de permanència, o les que, per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi oportú crear.

La Comissió Especial de Comptes és una comissió informativa necessària, de caràcter especial, que té per objecte examinar i dictaminar, abans del dia 1 de juny de cada any, el compte general de la corporació. La presideix l'alcalde i en formen part quatre vocals, en representació de cadascun dels grups municipals: Som Poble-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa municipalista (SP-CUP-AM), Junts per Celrà - Compromís Municipal (CM), Fem Celrà-AM i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP).

Documentació