Exercici 2022

Per decret d'alcaldia número 1071/2021, de 5 de novembre de 2021, es va aprovar el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva per a l'exercici 2022, amb els següents terminis de cobrament en voluntària:

Calendari fiscal 2022


Forma de pagament: Mitjançant la presentació del document a les oficines de les entitats col·laboradores o a través de domiciliacions bancàries.

Advertència: Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.