Els tinents o tinentes d’alcalde són òrgans unipersonals de caràcter necessari, el nombre dels quals serà fixat lliurement per l’alcalde o alcaldessa de la corporació, d’entre els membres de la Junta de Govern Local.

El nomenament s’haurà d’efectuar a favor d’un o més regidors o regidores, el primer dels quals substituirà l'alcalde en els casos de vacant, absència, malaltia, o qualsevol altra impossibilitat.

Els tinents o tinentes d’alcaldia són responsables de les competències que els delega l’alcalde.

Per aquest mandat 2023-2027 s’han nomenat com a tinents i tinentes d’alcalde:

  • Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde.
  • Sra. Rut Quintana Sobregués, segona tinenta d’alcalde.
  • Sra. Montse Carré Dalmau, tercera tinenta d’alcalde.
  • Sr. Daniel Jiménez Elvira, quart tinent d’alcalde.

Estructura política

A) Organització necessària
1. De caràcter decisori:

-L’alcalde o alcaldessa
-Els tinents i/o tinentes d’Alcalde
-Les regidories
-El Ple
-La Junta de Govern Local

2. De caràcter deliberant

-Les Comissions Informatives
-La Comissió Especial de Comptes
-Els grups polítics

B) Organització complementària

-La Junta de portaveus
-Els òrgans de participació ciutadana

Documentació