L’estructura política és l’estructura fruit de les eleccions i està composta pels regidors i regidores. És la responsable de definir les polítiques municipals..

L’Ajuntament de Celrà, com tots els ajuntaments, té una doble estructura de gestió.

Per una banda, compta amb l’estructura de govern o política. Sota la presidència de l’alcaldia, s’ocupa de marcar les directrius i prendre les decisions.

Per altra banda, té l’estructura executiva o administració municipal, que executa les polítiques concretes.

L’estructura de govern es modifica cada quatre anys en funció dels resultats de les eleccions municipals i els pactes que es puguin formar posteriorment.

Òrgans de govern

El govern i l’administració municipal de Celrà, correspondrà a l’alcalde o alcaldessa, i als regidors i regidores, i s’exercirà a través del Ple, la Junta de Govern Local i l’alcalde o alcaldessa, sense perjudici del règim de delegacions que es puguin establir.

Estructura política

A) Organització necessària
1. De caràcter decisori:

-L’alcalde o alcaldessa
-Els tinents i/o tinentes d’Alcalde
-Les regidories
-El Ple
-La Junta de Govern Local

2. De caràcter deliberant

-Les Comissions Informatives
-La Comissió Especial de Comptes
-Els grups polítics

B) Organització complementària

-La Junta de portaveus
-Els òrgans de participació ciutadana

Informació relacionada