Abocament d'aigües residuals procedents de la fossa sèptica

Aquests abocaments es realitzen mitjançant camió cisterna a les instal·lacions de sanejament del terme municipal de Celrà (depuradora de Celrà).

Sol·licitant: Particular del municipi de Celrà
Tràmits a dur a terme: segons el punt 4.9 de l’Ordenança Municipal sobre l’ús del sistema de sanejament a Celrà, cal obtenir un permís especial atorgat per l’Ajuntament de Celrà.
Passos a seguir:

  1. Sol·licitar mitjançant una INSTÀNCIA a l’Ajuntament de Celrà, el corresponent permís d’abocament; caldrà aportar la documentació següent:
    • Una proposta de calendari per a la recepció d’aigües residuals a l’EDAR de Celrà.
    • Característiques de l’aigua residual a tractar: volum i càrrega. S’haurà d’efectuar una analítica cada sis mesos per un laboratori homologat per la Generalitat de Catalunya dels següents paràmetres: Demanda Biològica d’Oxigen (DBO), Demanda Química d’Oxigen (DQO), Sòlids en Suspensió (SS), Amoni (NH4+), Nitrats (NO3-), Nitrogen Kjeldahl (NKT) i Fòsfor Total (Pt), conductivitat, pH, olis-greixos.
    • Nom i codi del transportista mitjançant el qual s’efectuarà la descàrrega.
  2. Abonar a l’Ajuntament de Celrà, els preus de gestió establerts.
  3. Previ a l’abocament, caldrà haver concertat dia i hora d’abocament amb l’EDAR.

Dades de contacte

Àrea de Medi Ambient
Ctra. Juià, 48 - Tel. 972 49 20 01

Oficina del Porta a porta
c/Bòbiles, 9 - Tel. 972 49 46 50

Estació depuradora d'aigües residuals
Tel. 972 49 20 92