L’alcalde o alcaldessa és el president/a de la corporació i el cap de l’Administració municipal. És qui presideix la corporació municipal i n’exerceix la representació.

L’alcalde o alcaldessa s’encarrega, entre altres funcions, de:

  • La direcció del Govern i l’Administració municipal.
  • Convocar i presidir les sessions del Plenari i de la Junta de Govern Local.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
  • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, ordenar pagaments i rendir comptes.
  • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
  • Aprovar les bases de les proves per a la selecció de tot el personal i pels concursos de provisió de llocs de treball.
  • Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
  • Dictar bans.
  • Alhora, és responsable del nomenament dels tinents i les tinentes d’alcaldia i els regidors i les regidores de l’equip de govern.

L’alcalde

L’alcalde del mandat actual (2023-2027) és:
David Planas Lladó (CUP)

Destacat

Estructura política

A) Organització necessària
1. De caràcter decisori:

-L’alcalde o alcaldessa
-Els tinents i/o tinentes d’Alcalde
-Les regidories
-El Ple
-La Junta de Govern Local

2. De caràcter deliberant

-Les Comissions Informatives
-La Comissió Especial de Comptes
-Els grups polítics

B) Organització complementària

-La Junta de portaveus
-Els òrgans de participació ciutadana

Documentació relacionada