La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la Presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels regidors/es, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-se compte posteriorment al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les competències següents:

  1. L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
  2. Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa, o altre òrgan municipal li delegui.
  3. Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques.

Composició de la Junta de Govern Local mandat 2023-2027

PRESIDENT

David Planas Lladó

VOCALS

Josep Bartis Fàbrega
Rut Quintana Sobregués
Montse Carré Dalmau
Daniel Jiménez Elvira

Amb la finalitat de seguir els assumptes referits a matèries objecte de delegació, podran assistir també a les sessions de la Junta de Govern Local els regidors/es delegats/es als quals se’ls confereixin delegacions de l’Alcaldia i amb l’objecte d’informar en allò relatiu a l’àmbit de les seves activitats.

En aquest mandat, assisteixen a les sessions de la Junta de Govern Local com a regidories delegades Pere Martín Sánchez i Íria Masó Planas.

Documentació