Les persones físiques o jurídiques titulars d’activitats i establiments detallistes i de restauració han de presentar la corresponent declaració responsable, que consta a la sessió de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Celrà, a l'apartat Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

En aquest registre s’inscriuen les empreses detallistes, restaurants, cafeteries, bars, fleques, pastisseries, o qualsevol altre establiment que tingui com a activitat principal la venda al detall o servei in situ al consumidor final o col·lectivitats que comercialitzen en àmbit local.

Concretament, són objecte d’inscripció al registre municipal:

  • Els establiments de restauració i de comerç al detall d’alimentació amb instal·lacions a Celrà.
  • Les activitats de venda o servei ambulant d’alimentació quan el titular de l’activitat tingui el domicili social a Celrà.

Les inscripcions en el registre poden ser:

  • Inici d’activitat
  • Canvi de titular
  • Canvi de domicili social
  • Canvi d’activitat/ampliació
  • Baixa
  • Altres

Procediment:

La sol·licitud de qualsevol d’aquestes inscripcions s’ha de tramitar mitjançant registre d’entrada municipal.

En el cas d’inici d’activitat es presentarà el model normalitzat de declaració responsable, de conformitat amb el document de criteris aprovat pel Consell d’administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que consta a l’apartat de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà, juntament amb l’obertura de l’activitat.

Si escau, l’Ajuntament de Celrà aprovarà la inscripció corresponent, mitjançant resolució d’alcaldia, la qual es notificarà al/la sol·licitant.

La inscripció inicial té per efecte causar l’alta al Registre i donarà lloc, si s’escau, a l’obtenció d’un número de registre identificador segons el catàleg d’activitats referent als criteris registrals per a establiments al detall d’alimentació a Catalunya aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i als efectes de facilitar la gestió dels sistemes d’informació dels censos de les administracions.

Contacte

Àrea de Promoció Econòmica
C/ Bòbiles, 9. 17460 Celrà
Tel. 972 49 25 67
A/e. promoeco@celra.cat

Servei d'Ocupació Local
A/e. sol@celra.cat

Personal tècnic responsable
Narcís Torra

Regidor responsable
Dani Jiménez

Visites concertades

Cal demanar hora al matí al telèfon 972 49 25 67

Fora d’aquest horari, contacteu amb Atenció a la ciutadania