El registre civil és un servei públic que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatius a l’estat civil de les persones i aquells que determinin les lleis.

L’article 1 de la Llei del registre civil regula què és objecte d'inscripció:

 • el naixement
 • la filiació
 • el nom i els cognoms
 • l'emancipació i l'habilitació d'edat
 • el matrimoni
 • la potestat del pare i de la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei
 • les modificacions judicials de la capacitat de les persones
 • les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants
 • la nacionalitat i el veïnatge civil
 • les declaracions de defunció i absència
 • les defuncions

Competències
Hi ha un registre civil a cada municipi. En els municipis que són capital del partit judicial, un dels jutjats de primera instància i/o instrucció, assumeix la funció del registre civil. En la resta de municipis, aquesta funció l'assumeix per delegació el jutjat de pau del municipi.

La Direcció General dels Registres i del Notariat, del Ministeri de Justícia, controla el compliment de les disposicions legals en matèria registral i resol les incidències i consultes que apareixen en el compliment i l'aplicació d'aquestes disposicions.

Secció I Naixements

* Inscripció de naixement
Es podrà realitzar presencialment o mitjançant comunicació electrònica des del centre sanitari.

Per realitzar la inscripció de naixement presencialment és necessari:

 • A-Fills Matrimonials
  En aquest cas és necessària la declaració de qui tingui coneixement cert del naixement, i estan obligats a emetre aquesta declaració el pare, la mare, els avis, els oncles, els cosins o els cunyats del nounat. S'ha d'aportar la documentació següent:

  1. Informe mèdic de part (aquest imprès és facilitat per l'hospital mateix on hagi tingut lloc el naixement).
  2. DNI dels pares i Llibre de Família (o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat i traduït, si escau).
 • B- Fills no matrimonials i que els pares estiguin empadronats en el mateix domicili. En aquest cas és necessària la declaració dels progenitors, i han d'acudir el pare i la mare personalment al registre. S'ha d'aportar la documentació següent:
  1. Informe mèdic de part (aquest imprès és facilitat per l'hospital mateix on hagi tingut lloc el naixement).
  2. Els DNI respectiu.

  Fills no matrimonials i que els pares estiguin empadronats en domicilis diferents. En aquest cas s’haurà de registrar el naixement en el municipi o ciutat on hagi nascut el nounat.

  Mitjançant comunicació electrònica des del centre sanitari:
  Els pares assistits pels administratius dels centres sanitaris, signaran el "Formulari" oficial de declaració al que s'incorporarà el part facultatiu acreditatiu del naixement, que es remetrà telemàticament des del Centre Sanitari al Registre Civil. No serà, per tant, necessari en la majoria dels casos acudir personalment a l'Oficina del Registre Civil per realitzar la inscripció del nascut.

* Expedició de certificats de naixement o sol.licitud de certificats de naixement a altres registres civils d’àmbit nacional. (descarregat el formulari) o bé via internet a través de la pàgina web del ministeri de Justícia.

* Trasllat inscripció de naixement. Sol.licitud presencial (descarregat el formulari)

* Duplicat de llibre de família. Sol.licitud presencial (descarregat el formulari)

* Compareixença substitució del nom per l’equivalent onomàstic en català. Sol.licitud presencial.

* Compareixença inversió de cognoms. Sol.licitud presencial.

* Compareixença supressió o constància de la conjunció “i” entre cognoms. Sol.licitud presencial.

Secció II Matrimonis

Tramitació expedients matrimonials
Sol·licitud presencial

Documentació:

 • Formulari sol.licitud expedient matrimonial
 • Documentació necessària per iniciar expedient matrimonial.
 • Documentació testimonis inici expedient matrimonial.
 • Formulari sol.licitud celebració matrimoni.

Expedició de certificats de matrimoni i sol.licitud de certificats de matrimoni a altres registres civils d’àmbit nacional. Pot fer-ho via internet a través de la pàgina web del ministeri de Justícia.

Secció III Defuncions

Expedició de certificats de defunció i sol.licitud de certificats de defunció a altres registres civils d’àmbit nacional. Via internet a través de la pàgina web del ministeri de Justícia.

Altres


Expedició certificats de fe de vida i estat.

La persona sol·licitant ha d’estar empadronada a Celrà.
En les sol·licituds de fe de vida i estat civil que no sigui el de solteria, s’ha d’aportar justificació documental de l’estat civil que es declara.

Sol·licitud presencial
Sol·licitud dels certificats d'antecedents penals, actes d'última voluntat i de contractes d'assegurances amb cobertura de mort. Descàrrega del formulari 790

Documentació i requisits necessaris

NOTA: La informació que es descriu en aquest apartat únicament us afecta si realitzeu la vostra sol·licitud de manera presencial o per correu postal. Si disposeu de certificat electrònic d'usuari, podeu optar per la tramitació electrònica de la vostra sol·licitud, i per a això és precís que accediu a la Seu electrònica del Ministeri de Justícia

1.- SOL·LICITUD. -S'efectuarà obligatòriament a través del Model 790, que es pot baixar des d'aquesta pàgina o obtenir gratuïtament als següents llocs:

La sol·licitud no podrà presentar-se fins que no hagin passat 15 dies hàbils des de la data de la defunció.
2.- DOCUMENTACIÓ.

 • Certificat literal de defunció, que haurà de ser original o fotocòpia compulsada, expedit pel Registre Civil corresponent a la localitat en la qual la persona hagi mort, i en el qual haurà de constar necessàriament el nom dels pares del mort.

IMPORTANT: SI LA DATA DE LA DEFUNCIÓ ÉS POSTERIOR AL 2 D'ABRIL DEL 2009 I LA DEFUNCIÓ NO ESTÀ INSCRITA EN UN JUTJAT DE PAU, NO ÉS NECESSARI PRESENTAR EL CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ. En aquest cas és imprescindible consignar el DNI/NIE del difunt a la sol·licitud (si manca de NIE, el número de passaport o, en cas de no tenir-lo, el d'un altre document d'identitat del seu país d'origen).
3.- ABONAMENT DE LA TAXA. - Justificació d'haver pagat la taxa, la qual cosa es podrà acreditar de qualsevol de les maneres següents:

 • Pagament a través de sistemes de banca electrònica:
  Si disposa de compte obert i signatura electrònica per operar en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores amb l'Agència Tributària, pot fer el pagament a través dels seus serveis electrònics.
  Per fer-ho, en primer lloc s'ha de descarregar el model 790 d'aquest portal i incloure el seu número de justificant a l'apartat "Taxes Administratives 790" del seu sistema de banca electrònica i, si hi ha l'opció, "Codi 006 Taxes Administratives Ministeri de Justícia".
  Per expedir el certificat, haurà de presentar a la finestreta o bé trametre per correu el comprovant de pagament, en què ha de figurar l'NRC que li facilita el sistema de banca electrònica juntament amb el full "Exemplar per a l'Administració" del model 790.
 • Altres formes de pagament:
  A Espanya.
  Pot portar l'imprès 790 emplenat a una entitat financera col·laboradora amb l'Agència Tributària (pràcticament totes) per tal d'efectuar la liquidació. El pagament s'acreditarà amb la validació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat financera a la còpia "Exemplar per a l'Administració" de l'imprès 790, que haurà de presentar a la finestreta o trametre per correu per tal d'expedir el certificat.

Informació

Àrea Ajuntament
Registre Civil

Documentació

 • Formulari sol.licitud certificat naixement / matrimoni / defunció.
 • Formulari sol.licitud trasllat inscripció naixement.
 • Formulari sol.licitud duplicat llibre de família.
 • Compareixença substitució del nom per l’equivalent onomàstic en català.
 • Compareixença inversió de cognoms.
 • Compareixença supressió o constància de la conjunció “i” entre cognoms.
 • Formulari sol.licitud expedient matrimonial
 • Documentació necessària per iniciar expedient matrimonial.
 • Documentació testimonis inici expedient matrimonial.
 • Formulari sol.licitud celebració matrimoni.
 • Formulari fe de vida i estat.

Dades de contacte

Registre Civil de Celrà
Edifici de l’Ajuntament
Carretera de Juià, 48
17460 Celrà
972492001
registrecivil@celra.cat
Horari d’atenció: Cal demanar cita prèvia al telèfon 972492001

Jutjat de Pau
C/Fàbrica, 25, (Casa groga al costat de Can Ponac)