El Registre Civil és un servei públic que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relacionats amb l'estat civil de les persones i altres que les lleis li encomanin. S'hi inscriuen el naixement, la filiació, el nom i els cognoms de les persones, les emancipacions, les defuncions reals o presumptes, els antecedents penals, la pàtria potestat, les guardes i els matrimonis

L’article 1 de la Llei del Registre Civil regula què és objecte d'inscripció:

 • El naixement
 • La filiació
 • El nom i els cognoms
 • L'emancipació i l'habilitació d'edat
 • El matrimoni
 • La potestat del pare i de la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei
 • Les modificacions judicials de la capacitat de les persones
 • Les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants
 • La nacionalitat i el veïnatge civil
 • Les declaracions de defunció i absència
 • Les defuncions

Competències

Hi ha un registre civil a cada municipi. En els municipis que són capital del partit judicial, un dels jutjats de primera instància i/o instrucció assumeix la funció del registre civil.

En la resta de municipis, aquesta funció l'assumeix per delegació el jutjat de pau del municipi.

La Direcció General dels Registres i del Notariat, del Ministeri de Justícia, controla el compliment de les disposicions legals en matèria registral i resol les incidències i consultes que apareixen en el compliment i l'aplicació d'aquestes disposicions.

Secció I. Naixements

* Inscripció de naixement

Es podrà fer presencialment o mitjançant comunicació electrònica des del centre sanitari.

Per fer la inscripció de naixement presencialment, cal:

 • Per a fills matrimonials

Declaració de qui tingui coneixement cert del naixement. Estan obligats a emetre aquesta declaració el pare, la mare, els avis, els oncles, els cosins o els cunyats del nounat.

S'ha d'aportar la documentació següent:

  1. Informe mèdic de part (aquest imprès és facilitat per l'hospital mateix on hagi tingut lloc el naixement).
  2. DNI dels pares i Llibre de Família (o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat i traduït, si escau).
 • Fills no matrimonials

Si els pares estan empadronats en el mateix domicili, cal la declaració dels progenitors. El pare i la mare han d'anar personalment al registre i aportar la documentació següent:

 1. Informe mèdic de part (aquest imprès el facilita l'hospital mateix on hagi tingut lloc el naixement).
 2. Els DNI respectius.

Si els pares estan empadronats en domicilis diferents, s’haurà de registrar el naixement en el municipi o ciutat on hagi nascut el nounat.

Mitjançant comunicació electrònica des del centre sanitari:

Els pares, assistits per l'administració dels centres sanitaris, signaran el formulari oficial de declaració, al qual s'incorporarà l'informe facultatiu acreditatiu del naixement. La documentació es remetrà telemàticament des del centre sanitari al Registre Civil. No caldrà, per tant, en la majoria dels casos, anar personalment a l'oficina del Registre Civil per fer la inscripció del nounat.

* Expedició de certificats de naixement o sol.licitud de certificats de naixement a altres registres civils d’àmbit estatal (descarrega el formulari), o bé via internet a través del web del ministeri de Justícia.

* Trasllat inscripció de naixement. Sol.licitud presencial.

* Duplicat de llibre de família. Sol.licitud presencial (descarrega el formulari)

* Compareixença substitució del nom per l’equivalent onomàstic en català. Sol.licitud presencial.

* Compareixença inversió de cognoms. Sol.licitud presencial.

* Compareixença supressió o constància de la conjunció “i” entre cognoms. Sol.licitud presencial.

Secció II. Matrimonis

Tramitació d'expedients matrimonials. Sol·licitud presencial

Documentació:

Expedició de certificats de matrimoni i sol·licitud de certificats de matrimoni a altres registres civils d’àmbit estatal

Podeu fer-ho via internet al web del ministeri de Justícia.

Secció III. Defuncions

Expedició de certificats de defunció i sol·licitud de certificats de defunció a altres registres civils d’àmbit estatal

Altres
 • Expedició de certificats de fe de vida i estat

La persona sol·licitant ha d’estar empadronada a Celrà.
En les sol·licituds de fe de vida i estat civil que no sigui el de solteria, s’ha d’aportar justificació documental de l’estat civil que es declara.

Sol·licitud presencial

 • Sol·licitud dels certificats d'antecedents penals, actes d'última voluntat i de contractes d'assegurances amb cobertura de mort. Descàrrega del formulari 790

Documentació i requisits necessaris

Nota: La informació que es descriu en aquest apartat únicament us afecta si realitzeu la vostra sol·licitud de manera presencial o per correu postal. Si disposeu de certificat electrònic d'usuari, podeu optar per la tramitació electrònica de la vostra sol·licitud, i per a això cal que accediu a la Seu electrònica del Ministeri de Justícia

1. Sol·licitud

S'efectuarà obligatòriament a través del Model 790, que es pot baixar des d'aquesta pàgina o obtenir gratuïtament als següents llocs:

La sol·licitud no podrà presentar-se fins que no hagin passat 15 dies hàbils des de la data de la defunció.

2. Documentació

 • Certificat literal de defunció, que haurà de ser original o fotocòpia compulsada, expedit pel Registre Civil corresponent a la localitat en la qual la persona hagi mort, i en el qual haurà de constar necessàriament el nom dels pares del mort.

Important: Si la data de la defunció és posterior al 2 d'abril de 2009 i la defunció no està inscrita en un jutjat de pau, no cal presentar el certificat de defunció.. En aquest cas és imprescindible consignar el DNI/NIE del difunt a la sol·licitud (si manca de NIE, el número de passaport o, en cas de no tenir-lo, el d'un altre document d'identitat del seu país d'origen).

3. Abonament de la taxa

Justificació d'haver pagat la taxa, cosa que es podrà acreditar de qualsevol de les maneres següents:

 • Pagament a través de sistemes de banca electrònica:
  Si disposa de compte obert i signatura electrònica per operar en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores amb l'Agència Tributària, pot fer el pagament a través dels seus serveis electrònics.
  Per fer-ho, en primer lloc s'ha de descarregar el model 790 d'aquest portal i incloure el seu número de justificant a l'apartat "Taxes Administratives 790" del seu sistema de banca electrònica i, si hi ha l'opció, "Codi 006 Taxes Administratives Ministeri de Justícia".
  Per expedir el certificat, haurà de presentar a la finestreta o bé trametre per correu el comprovant de pagament, en què ha de figurar l'NRC que li facilita el sistema de banca electrònica juntament amb el full "Exemplar per a l'Administració" del model 790.
 • Altres formes de pagament:
  Pot portar l'imprès 790 omplert a una entitat financera col·laboradora amb l'Agència Tributària (pràcticament totes) per tal d'efectuar la liquidació. El pagament s'acreditarà amb la validació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat financera a la còpia "Exemplar per a l'Administració" de l'imprès 790, que haurà de presentar a la finestreta o trametre per correu per tal d'expedir el certificat.

Dades de contacte

Registre Civil de Celrà
Edifici de l’Ajuntament
Carretera de Juià, 48
17460 Celrà
972492001
registrecivil@celra.cat
Horari d’atenció: Cal demanar hora al telèfon 972492001

Jutjat de Pau
C/Fàbrica, 25, (Casa groga al costat de Can Ponac)