El compte general és un conjunt de documents i estats que les entitats locals han d’elaborar a finals de cada any per informar sobre els conceptes següents:

  • Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Ajuntament, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes a finals d’any.
  • Les despeses, els ingressos, beneficis i pèrdues de l’Ajuntament durant l’any a què es refereix.
  • Com s’ha executat el pressupost de l’Ajuntament, és a dir, informació de quant i en què s’han gastat els recursos que s’han obtingut aquell any, quants recursos s’han obtingut i quins són. També s'informa sobre la forma en quèw s’han produït aquests ingressos i despeses.
  • Els elements del llistat següent enllacen als documents PDF corresponents a cada capítol del compte general.

---

Informe d'intervenció i memòria

Balanç

Comptes del resultat

Immobilitzat

Liquidació del pressupost de despeses

Liquidació del pressupost d’ingressos

Resultat pressupostari

Passius financers

No pressupostaris

Operacions no pressupostàries

Transferències

Estat valors rebuts en dipòsit

Pressupostos tancats

Pressupostos futurs

Despeses amb finançament afectades

Informació pressupostària

Estat del romanent de tresoreria

Indicadors

Estat de conciliació bancària

Contractació administrativa

Informació sobre el medi ambient

Estat de canvis en el patrimoni net

Estat de fluxos d’efectiu

Informació relacionada

Al Portal de Transparència que l’AOC posa al servei de la ciutadania, hi trobareu tota la informació de transparència de Celrà