L’Ajuntament regula l’activitat i la convivència a través d’ordenances i reglaments, i la gestió del territori a través de la normativa urbanística. Aquest apartat el completa el programa de govern del mandat actual

El mapa de capacitat acústica és un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la qual està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

El mapa assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’incorporen els usos del sòl.

Descàrregues:

Normativa aplicable:

Informació relacionada