Et posem l’enllaç a les lleis i decrets de referència per als ajuntaments.
  • Constitució espanyola
  • Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol
  • Carta Europea d’Autonomia Local
  • Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim loca
  • Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Informació relacionada

Portal Jurídic de la Generalitat