celrà.cat » General » S’aprova el Pla d’Igualtats d’Oportunitats intern de l’Ajuntament de Celrà

S’aprova el Pla d’Igualtats d’Oportunitats intern de l’Ajuntament de Celrà

L’Ajuntament de Celrà va aprovar per ple el Pla d’Igualtats d’Oportunitats intern de l’Ajuntament amb l’objectiu d’aconseguir el principi d’igualtat d’homes i dones, identificant i eliminant  qualsevol estereotip, rol, actitud i/o barrera que dificulti a les treballadores accedir i  desenvolupar-se en tots els àmbits que vertebren el funcionament de l’ens. El termini d’implamentació d’aquest pla és de 4 anys (2020 – 2024)

L’Ajuntament de Celrà no inicia ara el seu camí  en el camp de la igualtat, ja que va desenvolupar durant els anys 2008-2011 el primer  Pla d’Igualtat Municipal, fruit d’una primera diagnosi elaborada el 2007.  Posteriorment als vols del 2014 es va fer un estudi interdepartamental a l’entitat municipal. Ambdós projectes, no van acabar d’implantar-se de forma adequada i és per això que es proposa una nova iniciativa per  dur a terme un II Pla d’igualtat intern per al personal de l’ajuntament. 

 

Els objectius que es marca aquest pla d’igualtat són:

  1. Implantar un Pla d’igualtat d’oportunitats al consistori. 

Definir el sistema de treball de la Comissió: periodicitat reunions, distribució de  responsabilitats, seguiment del Pla, elaboració d’informes i traspàs d’informació.

  1. Promoure una cultura igualitària i d’equitat de gènere entre el conjunt de  persones que conformen l’ajuntament. 

Promoure accions sensibilització de gènere adreçades al conjunt del personal. Oferir formació específica en igualtat d’oportunitats i equitat de gènere a càrrecs  polítics i a persones que ocupen llocs de comandament o gestionen equips.

3. Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la feina i a la formació, així com  en el desenvolupament professional de dones i homes. 

Vetllar per una contractació equilibrada de dones i homes en els Plans d’ocupació. Desenvolupar instruments per garantir processos de selecció igualitaris i objectius. 

Apostar per una major presència de dones en els òrgans que les representen. Comptar amb un Pla de formació basat en necessitats detectades de forma  participativa i en coordinació amb les diferents àrees. 

  1. Promoure una ordenació del temps de treball que afavoreixi la conciliació de la  vida personal, familiar i laboral. 

Promoure la coresponsabilitat del personal en tasques de cura i atenció a les  persones. 

Conèixer les necessitats de conciliació de la plantilla. 

  1. Garantir unes condicions de treball saludables, satisfactòries i equitatives per al  conjunt del personal de l’ajuntament. 

Sistematitzar la política retributiva a partir d’una valoració de llocs de treball amb  perspectiva de gènere. 

  1. Garantir l’ús del llenguatge i la comunicació no sexista. 

Revisar la comunicació interna i externa per tal d’erradicar definitivament l’ús del  genèric masculí. 

Treballar per una comunicació clara que garanteixi la transparència i l’accés a la  informació. 

  1. Prevenir i abordar les situacions d’assetjament en l’àmbit laboral. Disposar d’un Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó  de sexe, d’identitat de gènere o d’orientació sexual.Planificar sessions de sensibilització sobre l’assetjament adreçades al conjunt del  personal. Oferir formació especialitzada en prevenció i abordatge de l’assetjament a les  persones que conformen la Comissió enfront l’assetjament.