celrà.cat » General » Acords aprovats al ple municipal ordinari del 9 d’abril de 2024

Acords aprovats al ple municipal ordinari del 9 d’abril de 2024

El 9 d’abril va tenir lloc el ple ordinari del mes, en què es van aprovar els acords següents.

– Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per a la prestació de servei en la piscina municipal. (*)

– Dictamen sobre l’aprovació modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers esportius organitzats per l’Ajuntament de Celrà. (*)

– Dictamen sobre l’esmena d’errors materials detectats en l’acord adoptat pel Ple d’aprovació de la relació de llocs de treball corresponent a l’exercici 2024.

El ple es va emetre en directe per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la gravació d’aquesta sessió i de les anteriors a l’apartat de pòdcasts del web de l’emissora:

https://radio.celra.cat/programs/plemunicipal12042016

(*) Les dues modificacions es publicaran al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Girona durant un període d’exposició pública de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci en el BOP.

Podeu consultar el text dels dos acords a l’apartat “Ordenances fiscals i preus públics” del web de l’Ajuntament.