Get Adobe Flash player

Plens i juntes de govern

Ple ordinari 14/2017 de 12 de desembre

El 12 de desembre va tenir lloc el ple municipal ordinari d'aquest mes. Podeu consultar l'ordre del dia a continuació.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària del dia 14 de novembre de 2017 i de la sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2017.

2. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

3. Donació de compte del Decret d'Alcaldia 734/2017, de 20 de novembre, relatiu a l'aprovació del calendari fiscal dels tributs de venciments periòdic i notificació col·lectiva per a l'exercici 2018.

4. Informacions.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

5. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual número 15 del Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de Celrà, relativa a la regulació de les construccions forestals.

6. Dictamen sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores per concedir els Premis Porta a Porta Celrà 2017.

7. Dictamen sobre l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per al desenvolupament del servei de mediació i de suport tècnic a l'acollida del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

8. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de polítiques de joventut i els plans d’actuació anuals vinculats als plans locals de joventut finançats pel Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Direcció General de Joventut.

9. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per executar el servei d’atenció diürna de Celrà.

10. Dictamen sobre l’aprovació provisional de modificació d’ordenances fiscals reguladores de tributs municipals.

11. Dictamen sobre l’aprovació inicial de modificació d’ordenances reguladores de preus públics.

12. Dictamen sobre l’aprovació de la memòria d’activitats dutes a terme per l’Escola Municipal de Dansa de Celrà durant el curs 2016-2017, que inclou el compte de gestió del servei.

13. Dictamen sobre l’alteració de la qualificació jurídica i desafectació com a béns de domini públic de cinc finques registrals, ubicades entre la Carretera de Juià s/n, entre el Carrer Aumet i l’Avinguda Palagret.

14. Dictamen sobre l’adhesió a l'acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local.

15. Dictamen sobre l’aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants, a 1 de gener de 2017.

16. Altres assumptes de caràcter urgent.

II PART DE CONTROL

17. Donació de compte de decrets de l'Alcaldia.

18. Precs i preguntes.

---

Acta del ple en format PDF