Celrà disposa de dos centres educatius que imparteixen els cursos corresponents a 2n Cicle d'Educació Infantil i Cicle Mitjà: les escoles L'Aulet i Les Falgueres

Educació Infantil

És l'etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos:

- Primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i

- Segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys). 

El segon cicle, de caràcter gratuït, s'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

Educació Primària

L'educació primària és l'etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics i s'organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s'inicia l'any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.
 
La finalitat de l'educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d'aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S'ha de promoure, de manera transversal, l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s'ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre, i s'ha de desenvolupar la capacitat de l'esforç i la cultura del treball.
 
Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l'assoliment de les competències s'organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l'ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l'aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.
 
Per a més informació podeu visitar el web Estudiar a Catalunya, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Escola L'Aulet

C/ Germans Sabat, 62.

Tel. 972 49 23 05

web: http://escolalaulet.cat/web

Ensenyaments impartits:

- 2n Cicle inicial d'educació infantil

- Cicle mitjà d'educació infantil

Escola les Falgueres

C/ Països Catalans, S/N.

Tel. 972 49 23 05

Web: http://www.xtec.cat/ceip-lesfalgueres

Ensenyaments impartits:

- Cicle inicial d'educació infantil

- Cicle mitjà d'educació infantil