celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 9 d’abril

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 9 d’abril

Imatge del ple del 12 de març de 2024El dimarts 9 d’abril tindrà lloc el ple ordinari d’aquest mes, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament. Es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar-ne l’ordre del dia a continuació.


Ordre del dia

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 12 de març de 2024.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per a la prestació de servei en la piscina municipal (expedient x2024000336).

3. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers esportius organitzats per l’Ajuntament de Celrà. (expedient X2024000565).

4. Dictamen sobre l’esmena d’errors materials detectats en l’acord adoptat pel Ple d’aprovació de la relació de llocs de treball corresponent a l’exercici 2024 (expedient x2023002131).

II PART DE CONTROL

5. Donar compte al Ple de l’informe 25/2023 de la Sindicatura de Comptes relativa a l’exercici del control intern de les corporacions locals exercicis 2019-2021 i l’informe 36/2023 del seguiment de les recomanacions dels informes del Compte General de les corporacions locals exercicis 2004-2021 (expedient X2024000693).

6. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

7. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

8. Informació de les regidories.

9. Assumptes de caràcter urgent.