celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 13 de febrer

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 13 de febrer

Imatge del ple de novembre de 2023El dimarts 13 de febrer tindrà lloc el ple ordinari d’aquest mes, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament. Es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar-ne l’ordre del dia a continuació.


Ordre del dia

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 12 de desembre de 2023 i de la sessió extraordinària de data 19 de desembre de 2023.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre la resolució de les reclamacions formulades i aprovació definitiva del pressupost 2024 (expedient X2023001563).

3. Dictamen sobre la modificació plantilla orgànica municipal per a l’exercici 2024 (expedient X2023001595).

4. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per incorporació d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a, aprovació de fitxa del lloc de treball, i modificació dels organigrames de serveis territorials (expedient X2023002131).

5. Dictamen sobre l’aprovació definitiva de la modificació del plànol de delimitació segons estableix la Llei 5/2003de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals (expedient x2023000392).

6. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Celrà per a la instal·lació, manteniment i implantació de la xarxa d’alarmes i comunicacions de protecció civil (instal·lació d’una sirena d’avís per risc químic al Polígon Industrial de Celrà) (expedient x2023002174).

7. Dictamen sobre la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Celrà sobre les comunicacions realitzades mitjançant la Xarxa Rescat en l’àmbit dels vigilants municipals (expedient x2027000278).

8. Dictamen sobre la modificació del contracte del servei de recollida i transport de residus municipals de Celrà (expedient x2023001808).

9. Dictamen sobre l’aprovació de la xifra oficial d’habitants de Celrà a 1 de gener de 2023 (expedient x2023000710).

MOCIÓ

10. Moció que presenta el GM SOM POBLE CUP-AMUNT per a la sostenibilitat hídrica de les comarques gironines (expedient x2024000360).

II PART DE CONTROL

11. Donar compte de l’informe emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en relació amb el Compte General del 2021 (expedient x2022000192).

12. Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a la morositat en les operacions comercials del 4t trimestre 2023 (expedient x2023000800).

13. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 185/2024, de 7 de febrer de 2024, pel qual s’aprova la liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2023, d’acord amb el que disposa l’article 90.2 del RD 500/1990 (expedient X2024000244).

14. Donar compte de l’informe anual de la intervenció general, relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2023 (expedient X2023000334).

15. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

16. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

17. Informació de les regidories.

18. Assumptes de caràcter urgent.

19. Precs i preguntes.