» » Sessió constitutiva de la Corporació municipal

Sessió constitutiva de la Corporació municipal

Tema General | 0

Mitjançant el Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, es varen convocar eleccions locals per al dia 26 de maig de 2019.

L’article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix que les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagi presentat un recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes, supòsit en què es constitueixen el quarantè dia posterior a les eleccions (supòsit davant el qual no estem).

A tal efecte, el Reglament orgànic municipal estableix que la corporació es constituirà en sessió pública de caràcter extraordinari, a les 12 hores del vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions.

És per tot l’exposat que la nova Corporació es constituirà, en sessió pública, el dia 15 de juny de 2019 a les 12.00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Celrà.