» » S’inicia el procés de preinscripció escolar per al curs 2019-2020

S’inicia el procés de preinscripció escolar per al curs 2019-2020

Tema General | 0

L’Ajuntament de Celrà informa les famílies sobre el període de preinscripció a les escoles d’educació infantil i primària del municipi per al curs 2019-2020.

Tot i que aquest procediment és competència exclusiva del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Celrà us vol facilitar l’accés a la informació dels tràmits a seguir.

El Departament d’Educació ha establert el termini de presentació de sol·licituds que serà el comprès entre el 29 de març i el 9 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Heu de presentar la sol·licitud al centre educatiu sol·licitat en primera opció. En el cas de les escoles de Celrà, us atendran en els següents horaris:

 • Escola Les Falgueres:

Dilluns 1 i 8 d’abril: de 9 a 13.30 i de 15 a 16.30 h.

Dimecres 3 d’abril: de 9 a 13.30 h.

Dijous 4 d’abril: de 9 a 13.30 h i de 15 a 16.30 h.

 • Escola L’Aulet:

Divendres 29 de març: de 8.15 a 14 h.

Dimarts dies 2 i 9 d’abril: de 8.15 a 14 h.

Dijous 4 d’abril: de 8.15 a 14 i de 14.30 a 17 h.

El full de sol·licitud de preinscripció estarà disponible als centres educatius i en breu, també la podreu descarregar al web del Departament d’Educació:

Per a aquelles famílies que ho desitgin, les escoles organitzen jornades de portes obertes els següents dies i horaris:

 • L’escola Les Falgueres, el dimecres 20 de març a les 15.15 h.
 • L’escola L’Aulet, el divendres 22 de març a les 15.15 h.

Les famílies tenen llibertat per escollir qualsevol centre, encara que això no garanteix que s’adjudiqui la plaça en el centre seleccionat. Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la puntuació obtinguda en el barem associat als criteris de prioritat que estableix el Departament d’Educació i que podeu consultar a la seva pàgina web. En cas d’empat, es resol mitjançant un sorteig amb els nombres assignats aleatòriament a cada sol·licitud.

Actualment Celrà és zona escolar única, i per tant, tots els domicilis del municipi es troben dins l’àrea d’influència de les dues escoles de Celrà.

Així doncs, sigui quina sigui l’escola que sol·liciteu en primera opció, obtindreu la màxima puntuació en el criteri de proximitat del domicili habitual.

La documentació que cal adjuntar al full de sol·licitud de preinscripció és la següent:

 1. Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos:
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de les persones sol·licitant (pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet) o targeta de residència on consta el NIE o passaport. En cas d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarja sanitària individual) de l’alumne/a.
 • Certificat o volant de convivència emès per l’Ajuntament.
 • Original i fotocòpia del registre de vacunes administrades o certificat mèdic oficial.
 • 2 fotografies carnet.

Cal tenir present que per a la formalització de la matrícula és imprescindible presentar el DNI de pare, mare o tutor/a.

2. Documentació acreditativa dels criteris que s’al·leguen. Només s’ha de presentar si s’al·leguen aquests criteris de prioritat.

 • Criteri d’existència de germans/es escolaritzats/des al centre o de pare/mare o tutor/a legal que hi treballi: es valora el criteri quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. No s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.
 • Criteri de proximitat del domicili quan es consideri l’adreça del lloc de treball del pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet: còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
 • Criteri de renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Criteri de discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germà/na: Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33% de la persona que al·lega la condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els/les pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.
 • Criteri pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia el carnet vigent de família nombrosa o monoparental vigent.

Per a més informació us podeu adreçar a la pàgina web del Departament d’Educació, a les escoles o a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament.