celrà.cat » General » Empresaris: inscriviu-vos en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores

Empresaris: inscriviu-vos en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores

Imatge del web de Registre Electrònic d'Empreses LicitadoresLes empreses i autònoms que vulguin establir contractes amb l’Administració pública han de constar en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores abans del 9 de setembre.

Així ho disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que estableix procediments oberts simplificats en els casos de contractes de subministrament o serveis de valor estimat igual o inferior a 100.000 € i de contractes d’obres de valor estimat igual o inferior a 2.000.000 €.

Per tal de simplificar i agilitar aquests procediments, la Llei 9/2017 obliga que, a partir del dia 9 de setembre de 2018, les empreses que vulguin contractar amb les administracions públiques catalanes estiguin inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), que és responsabilitat del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. També ho poden fer en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat o bé en qualsevol altre registre oficial de les comunitats autònomes.

La inscripció en el RELI permet que les administracions públiques s’estalviïn requerir documentació administrativa a les empreses que obtinguin la millor puntuació en un procés de licitació, tenint en compte que aquest registre els aportarà informació per comprovar si:

– Les empreses estan constituïdes.
– El signant de la proposició té prou poders per formular l’oferta.
– L’empresa compleix els requisits mínims de solvència econòmica, financera i tècnica o bé té la classificació corresponent.
– L’empresa té alguna prohibició de contractar.

De fet, la Llei 9/2017 va entrar en vigor el dia 9 de març de 2018, però, atenent que la inscripció en el registre implica que les empreses hagin de realitzar un seguit de tràmits previs, la nova Llei de contractes va demorar l’entrada en vigor de l’obligatorietat d’inscriure-s’hi durant el termini de deu mesos. Aquesta moratòria acaba el 9 de setembre i, per aquest motiu, cal que les empreses que vulguin optar a contractes públics s’hi registrin abans d’aquesta data.

Trobareu més informació al web del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, de la Generalitat.