En relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19

Escola Municipal de Dansa – Curs 2020/2021

  DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

  Que conec el context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de la meva activitat a l'Escola Municipal de Dansa de Celrà. Igualment, entenc que l'Escola de Dansa i l'Ajuntament de Celrà no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació amb la pandèmia durant l'activitat.

  Que he rebut informació i estic d'acord amb les mesures de prevenció general i les actuacions necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l'activitat.

  Que informaré l'escola de qualsevol variació del meu estat de salut compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l'activitat, així com de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar.

  TAMBÉ DECLARO QUE, AMB CARÀCTER PREVI A LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT, COMPLEIXO ELS REQUISITS DE SALUT SEGÜENTS:

  Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

  No he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els catorze dies anteriors a la realització de l'activitat.

  I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà, complimento i dono fe que totes les dades són certes i que, amb l'enviament de la present declaració de responsabilitat, consento explícitament el tractament de les dades que s'hi inclouen.
  Informació bàsica sobre protecció de dades

  - Identificació del tractament: Declaració responsable sobre condicions sanitàries (gestió Escola de Dansa).

  - Responsable del tractament: Ajuntament de Celrà.

  - Finalitat del tractament: Gestió EMDC.

  - Legitimació: Compliment d'una obligació legal.

  - Drets de les persones destinatàries: Podeu sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades i la limitació o oposició al tractament.

  - Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a l'apartat Protecció de dades de caràcter personal del web de l'Ajuntament de Celrà.