En relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19

Escola Municipal de Dansa – Curs 2020/2021

  DADES PERSONALS


  DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

  Que el meu fill/a, durant els darrers catorze dies i en aquest moment

  - No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

  - No ha estat positiu de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

  - No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

  Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:

  - Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.

  - Malalties cardíaques greus.

  - Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).

  - Diabetis mal controlada.

  - Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

  Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, no assistirà al centre.

  Que conec l'obligació d'informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

  Que sóc coneixedor/a de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, m'atendré a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.

  Em comprometo a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l'hagi presentat en els darrers catorze dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

  I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a al centre educatiu de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà, complimento i dono fe que totes les dades són certes i que, amb l'enviament de la present declaració de responsabilitat, consento explícitament el tractament de les dades que s'hi inclouen.

  Informació bàsica sobre protecció de dades

  - Identificació del tractament: Declaració responsable sobre condicions sanitàries (gestió Escola de Dansa).

  - Responsable del tractament: Ajuntament de Celrà.

  - Finalitat del tractament: Gestió EMDC.

  - Legitimació: Compliment d'una obligació legal.

  - Drets de les persones destinatàries: Podeu sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades i la limitació o oposició al tractament.

  - Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a l'apartat Protecció de dades de caràcter personal del web de l'Ajuntament de Celrà.