celrà.cat » General » Procés de preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals

Procés de preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals

Cartell informatiu sobre les preinscripcions a ñ'escola bressol municipal de CelràPodeu consultar en aquest enllaç el llistat definitiu d’infants admesos i la informació per a la matriculació a l’Escola Bressol Municipal de Celrà per al curs 2024-2025.

El calendari del procés de preinscripció, admissió i matriculació a l'Escola Bressol Municipal és el següent:

El sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds presentades en cas d'empat, es farà, si s'escau, el 12 de juny de 2024 a les 9 h del matí.

Totes les llistes, tant les provisionals com les definitives, es publicaran al web de l'Ajuntament i a les cartelleres municipals de Trapelles i Gínjols.

En el moment de formalitzar la matrícula, l'escola facilitarà el document per fer el primer pagament de la quota de material i activitats extraordinàries. Aquest import no es retornarà en cap cas, encara que la família renunciï a la plaça adjudicada.

Si la matrícula no es formalitza durant el període establert, es donarà per entès que la família renuncia a la plaça. Així i tot, agrairem que comuniqueu la renúncia, si és el cas.

Us informem que els infants de nivell I2 (nascuts el 2022) estan exempts de pagar la quota mensual del servei. Sí que han de pagar la quota de material.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud

  • Original del DNI, passaport o altres documents d'identitat del pare, mare o tutors/es.
  • Original del llibre de família o documents relatius a la filiació.
  • Original de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'infant.
  • Famílies empadronades a Juià amb infants de nivell I1 i I2: Certificat històric d'empadronament de la família, expedit per l'Ajuntament, on consti la data d'alta al municipi. En el cas de les famílies de Celrà, l'Ajuntament comprovarà les dades directament al padró, si ho autoritzeu marcant la casella corresponent.
  • Totes les famílies empadronades a Celrà i les famílies amb infants de nivell I1 i I2 empadronades Juià: escriptura de l'habitatge, del contracte d'arres o del contracte de lloguer. Només calen les pàgines on consta el nom del titular o titulars i l'adreça.
  • Original del carnet de família nombrosa o monoparental en cada cas, si s'escau.
  • Certificat d'escolarització d'un germà o germana a l'escola L'Aulet o Les Falgueres, si s'escau.

No cal que adjunteu la documentació que ja hàgiu aportat a l'Ajuntament de Celrà i que estigui vigent en data de la presentació de la sol·licitud.

*Originals i fotocòpies en cas d'adjuntar la documentació en paper.

Documentació que cal aportar només si s'al·leguen circumstàncies especials:

  • En el cas de famílies de Celrà amb infants amb necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat, trastorn o malaltia, si es vol reservar plaça, cal presentar el corresponent informe emès per un/a metge/ssa del sistema públic de salut.
  • En el cas de famílies de Celrà amb infants amb necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides, si es vol reservar plaça, cal aportar el corresponent informe acreditatiu de serveis socials.
  • En cas d'al·legar factor econòmic, quan els ingressos totals de la unitat familiar són inferiors al doble del salari mínim interprofessional, poseu-vos en contacte amb l'Àrea d'Educació al telèfon de les oficines de l'Ajuntament de Celrà: 972 49 20 01.

Només es valoraran les circumstàncies que s'acreditin documentalment.

Trobareu més informació de les escoles al web escolesbressol.celra.cat

Per a qualsevol comentari o aclariment, podeu contactar amb l'equip directiu de les escoles: Trapelles, al tel. 972 49 24 52, o Gínjols, al tel. 972 49 40 30, o bé amb la tècnica de l'Àrea d'Educació, al telèfon de les oficines de l'Ajuntament de Celrà: 972 49 20 01.