celrà.cat » General » Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal de Celrà per al curs 2023-2024

Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal de Celrà per al curs 2023-2024

Us informem sobre el període de preinscripció a l'Escola Bressol Municipal de Celrà per al curs 2023-2024, en què s'admetran infants nascuts durant els anys 2021, 2022 i 2023. Aquests últims es podran matricular a mesura que compleixin sis mesos.

El calendari del procés de preinscripció, admissió i matriculació a l'Escola Bressol Municipal és el següent:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 15 al 18 de maig de 2023
 • Publicació de llistes baremades de sol·licituds: 7 de juny de 2023
 • Termini per presentar reclamacions: 8, 9 i 12 de juny de 2023
 • Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès: 16 de juny de 2023
 • Període de formalització de la matrícula: del 19 al 23 de juny de 2023

El sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds presentades en cas d'empat, es realitzarà, si s'escau, el dia 14 de juny de 2023 a les 9 h del matí.

La preinscripció es pot fer de forma presencial o telemàtica. En qualsevol cas, cal omplir el full de sol·licitud que podeu demanar en paper a les oficines de l'Ajuntament, o bé podeu descarregar aquí:

👉 Full de sol·licitud de preinscripció a l'EBM Celrà 23-24

Preinscripció presencial:

Es rebran sol·licituds en els següents llocs i horaris:

 • Dilluns 15: de 15 a 16.30 h, a l'EB Gínjols
 • Dimarts 16: de 9.30 a 11 h, a l'EB Gínjols
 • Dimecres 17: de 15 a 16.30 h, a l'EB Trapelles
 • Dijous 18: de 9.30 a 11 h, a l'EB Trapelles

- Important: Es poden presentar les sol·licituds en qualsevol dels dos centres, independentment del que s'esculli en primera opció. No influirà en l'assignació de la plaça.

Preinscripció en línia:

Podeu tramitar la sol·licitud de preinscripció en línia, mitjançant instància al registre electrònic de l'Ajuntament de Celrà.

 • S'ha de fer una instància genèrica entrant a la Seu electrònica dins la web de l'Ajuntament de Celrà: https://celra.cat/instancia
 • Cal disposar d'algun sistema d'identificació digital.
 • S'ha d'adjuntar el full de preinscripció degudament omplert i signat.
 • Igualment, cal adjuntar tota la documentació acreditativa requerida que consta al revers del full de sol·licitud.
 • El termini de presentació de sol·licituds és el mateix: del 15 al 18 de maig.

Totes les llistes, tant les provisionals com les definitives, es publicaran al web de l'Ajuntament i a les cartelleres municipals de Trapelles i Gínjols.

En el moment de formalitzar la matrícula, l'escola facilitarà el document per fer el primer pagament de la quota de material i activitats extraordinàries. Aquest import no es retornarà en cap cas, encara que la família renunciï a la plaça adjudicada.

Si la matrícula no es formalitza durant el període establert, es donarà per entès que la família renuncia a la plaça. Tot i així, agrairem que comuniqueu la renúncia, si és el cas.

Us informem que els infants de nivell I2 (nascuts el 2021) estan exempts de pagar la quota mensual del servei.

Jornada de portes obertes

Us informem també que, tant a Gínjols com a Trapelles, s'ofereix una Jornada de portes obertes el dissabte 15 d'abril, entre les 10 i les 13 h.

S'organitzaran visites en grups de deu persones i cal demanar hora contactant amb la direcció de l'escola:

 • Trucant al telèfon 623 302 533, de dilluns a divendres, de 9.30 a 16.30 h
 • Enviant un correu electrònic a escolabressol@celra.cat

Documentació a adjuntar a la sol·licitud

 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d'identitat del pare, mare o tutors/es.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'infant.
 • Famílies empadronades a Juià: Certificat històric d'empadronament de la família, expedit per l'Ajuntament, on consti la data d'alta al municipi. En el cas de les famílies de Celrà, l'Ajuntament comprovarà les dades directament al padró.
 • Famílies empadronades a Celrà o Juià: Còpia de l'escriptura de l'habitatge, del contracte d'arres o del contracte de lloguer. Només calen les pàgines on consta el nom del titular o titulars i l'adreça.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental en cada cas, si s'escau.
 • Certificat d'escolarització d'un germà o germana a l'escola L'Aulet o Les Falgueres, si s'escau.

No cal que adjunteu la documentació que ja hàgiu aportat a l'Ajuntament de Celrà i que estigui vigent en data de la presentació de la sol·licitud.

Documentació que cal aportar només si s’al·leguen circumstàncies especials:

 • En el cas d'infants amb necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat, trastorn o malaltia, si es vol reservar plaça, cal presentar el corresponent informe emès per un/a metge/ssa del sistema públic de salut.
 • En el cas d'infants amb necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides, si es vol reservar plaça, cal aportar el corresponent informe acreditatiu de serveis socials.
 • En cas d'al·legar factor econòmic, quan els ingressos totals de la unitat familiar són inferiors al doble del salari mínim interprofessional, poseu-vos en contacte amb l'Àrea d'Educació al telèfon de les oficines de l'Ajuntament de Celrà: 972 49 20 01.

Només es valoraran les circumstàncies que s'acreditin documentalment.

Trobareu més informació de les escoles al web escolesbressol.celra.cat

Per qualsevol comentari o aclariment, podeu contactar amb l'equip directiu de les escoles: Trapelles, al tel. 972 49 24 52, o Gínjols, al tel. 972 49 40 30, o bé amb la tècnica de l'Àrea d'Educació, al telèfon de les oficines de l'Ajuntament de Celrà: 972 49 20 01.