celrà.cat » General » Ban municipal amb motiu del risc d’incendi davant la revetlla de Sant Joan

Ban municipal amb motiu del risc d’incendi davant la revetlla de Sant Joan

L’alcalde de Celrà, David Planas Lladó, ha emès un ban municipal amb motiu de l’alt risc d’incendi i la imminent revetlla de Sant Joan. L’ús de material pirotècnic queda limitat i només està permesa una foguera, a la plaça 1 d’Octubre de 2017.

Reproduïm el text íntegre del ban a continuació.


BAN MUNICIPAL

David Planas Lladó, Alcalde de l’Ajuntament de Celrà

Es posa en coneixement que, davant l’alt risc d’incendi, les altes temperatures i l’estat de sequera del nostre entorn, amb la proximitat de la revetlla de Sant Joan cal extremar les precaucions per evitar incendis forestals, per la qual cosa, des d’avui i fins al dia 30 de juny de 2022, ambdós inclosos:

No es poden usar petards en cap dels disseminats, al sector de Palagret, al polígon industrial, en zones agrícoles i parcel·les no urbanitzables amb vegetació, així com en cap dels espais que estiguin a menys de 500 metres de zona forestal.

Es permet l’ús de pirotècnia a la zona de la plaça 1 d’Octubre de 2017 i en altres llocs, mentre no hi hagi vegetació a prop, i estiguin situats a més de 500 metres de la zona forestal.

Només està autoritzada una foguera en tot el municipi: a la plaça 1 d’Octubre de 2017.

S’apel·la a la responsabilitat personal i a la prudència a fi que tots i totes puguem gaudir d’una revetlla festiva i segura.

Es demana que cap menor d’edat vagi sense la supervisió d’un adult.

Es recomana minimitzar de forma general el llançament de coets i altra pirotècnia que s’enlairi.

Aquest Ban es dicta en virtut del que disposen els articles 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 53.1.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 41.13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Celrà, 21 de juny de 2022