celrà.cat » General » Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal de Celrà per al curs 2022-2023

Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal de Celrà per al curs 2022-2023

Us informem sobre el període de preinscripció a l'Escola Bressol Municipal de Celrà per al pròxim curs 2022-2023, en què s'admetran infants nascuts durant els anys 2020, 2021 i 2022. Aquests últims es podran matricular a mesura que compleixin sis mesos.

El calendari del procés de preinscripció, admissió i matriculació a l'Escola Bressol Municipal és el següent:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 13 de maig de 2022
 • Publicació de llistes baremades de sol·licituds: 27 de maig de 2022
 • Termini per presentar reclamacions: 30 i 31 de maig i 1 de juny de 2022
 • Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès: 10 de juny de 2022
 • Període de formalització de la matrícula: del 13 al 17 de juny de 2022

El sorteig per determinar l'ordre de les sol·licituds presentades en cas d'empat, es farà, si s'escau, el 8 de juny de 2022 a les 9.30 h del matí.

La preinscripció es pot fer de forma presencial o telemàtica. En qualsevol cas, cal omplir el full de sol·licitud que podeu demanar en paper a les oficines de l'Ajuntament, o bé us podeu descarregar aquí:

Full de sol·licitud de preinscripció a l'EBM Celrà 22-23

Preinscripció presencial:

Es rebran sol·licituds en els següents llocs i horaris:

 • Dilluns dia 9, de 9 a 11 h, a l'EB Trapelles
 • Dimarts 10, de 15 a 16.30 h, a l'EB Gínjols
 • Dimecres 11, de 9 a 11 h, a l'EB Gínjols
 • Dijous 12, de 15 a 16.30 h, a l'EB Trapelles
 • Divendres 13, de 9 a 11 h, a l'EB Gínjols
 • Es poden presentar les sol·licituds en tots dos centres, independentment del que s'esculli en primera opció. No influirà en l'assignació de la plaça.

Preinscripció en línia:

Podeu tramitar la sol·licitud de preinscripció en línia, via instància electrònica al registre electrònic de l'Ajuntament de Celrà.

 • S'ha de fer una instància genèrica entrant a la Seu electrònica dins la web de l'Ajuntament de Celrà: https://celra.cat/instancia
 • Cal disposar d'algun sistema d'identificació digital.
 • S'ha d'adjuntar el full de preinscripció degudament omplert i signat.
 • Igualment, cal adjuntar tota la documentació acreditativa requerida que consta al revers del full de sol·licitud.
 • El termini de presentació de sol·licituds és el mateix: del 9 al 13 de maig.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: escanejada o, si no és possible, fotografia de qualitat en el cas de la preinscripció telemàtica i fotocòpia feta si la feu presencial.

 • Fotografia o fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Fotografia o fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor/a.
 • Fotografia o fotocòpia del carnet de vacunes o certificat equivalent.
 • Fotografia o fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’infant.
 • Famílies empadronades a Juià: Certificat històric d’empadronament de la família expedit per l’Ajuntament, on hi consti la data des de quan conviuen en el municipi. (En el cas de les famílies de Celrà, l’Ajuntament comprovarà les dades directament des del padró).
 • Fotografia o fotocòpia de l’escriptura de l’habitatge, del contracte d’arres o del contracte de lloguer. (En el cas de famílies empadronades a Celrà o Juià). Només calen les pàgines on consta el nom del/s titular/s i l’adreça.
 • Fotografia o fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental en cada cas, si s’escau.
 • En el cas de germans/es escolaritzats/des a l’escola l’Aulet o Les Falgueres, cal un certificat d’escolarització de l’escola. Si el germà/na ha d’iniciar I3 (anterior P3) el curs vinent i per tant no es pot obtenir cap certificat de l’escola, cal adjuntar la pàgina del llibre de família on està inscrit l’infant en qüestió.

Documentació que cal aportar només si s’al·leguen circumstàncies especials:

 • En el cas d’infants amb necessitats educatives especials derivades d’una discapacitat, trastorn o malaltia, cal presentar el corresponent informe emès per un/a metge/ssa del sistema públic de salut.
 • En el cas d’infants amb necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides, cal aportar el corresponent informe acreditatiu de serveis socials.
 • En cas d’al·legar factor econòmic, quan els ingressos totals de la unitat familiar són inferiors al doble del salari mínim interprofessional, posar-se en contacte amb l’àrea d’educació al telèfon de les oficines de l’Ajuntament de Celrà: 972 49 20 01.

Totes les llistes, tant les provisionals com les definitives, seran publicades a la web de l'Ajuntament, al tauler d'anuncis de la Corporació i a les cartelleres municipals de Trapelles i Gínjols.

Si la matrícula no es formalitza durant el període establert, es donarà per entès que la família renuncia a la plaça adjudicada. Tot i això, agrairem que comuniqueu la renúncia, si és el cas.

L'import de la matrícula, de 96 euros, en el cas d'infants dels grups de nadons i I1 (antic P1), no es retornarà en cap cas, encara que sigui per renúncia a la plaça adjudicada.

Els infants d'I2 (antic P2) estaran exempts de pagament de matrícula a partir del curs 2022-23.

Aprofitem per comunicar-vos que a l'Escola Bressol de Celrà, el curs escolar 2022-2023 s'iniciarà el 5 de setembre de 2022.

Per qualsevol comentari o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb l'equip directiu de l'escola bressol: Trapelles, al tel. 972 49 24 52, o Gínjols, al tel. 972 49 40 30, o bé amb la tècnica de l'Àrea d'Educació, al telèfon de les oficines de l'Ajuntament de Celrà: 972 49 20 01.