celrà.cat » General » Comencen les preinscripcions escolars pel curs 2021-2022

Comencen les preinscripcions escolars pel curs 2021-2022

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ha establert les normes de preinscripció i matrícula al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO) per al curs 2021-2022. 

Tot i que aquest procediment és competència exclusiva del Departament d’Educació, l’Ajuntament de Celrà us vol facilitar l’accés a la informació dels tràmits a seguir. 

Aquest any, degut a les circumstàncies extraordinàries per la pandèmia per COVID-19, el Departament d’Educació promou la preinscripció telemàtica que es podrà tramitar des d’un ordinador, tauleta o telèfon intel·ligent.

Als webs del Departament i dels centres educatius de Celrà hi trobareu informació més concreta:

 

Centre Educatiu lloc web Codi de centre
Les Falgueres https://agora.xtec.cat/ceip-lesfalgueres/ 17008471
L’Aulet https://agora.xtec.cat/ceiplaulet/ 17000913
Institut de Celrà https://agora.xtec.cat/iesdecelra/ 17006708

 

SOL·LICITUD TELEMÀTICA:

Cal omplir i enviar la sol·licitud i adjuntar tota la documentació, prèviament escanejada o fotografiada per ambdues cares. La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat:

 • Període de sol·licitud per a 2n cicle d’educació Infantil i Educació primària: entre el 15 i el 24 de març, ambdós inclosos.
 • Període de sol·licitud per Educació Secundària Obligatòria (ESO): entre el 17 i el 24 de març, ambdós inclosos.
 • Accés al tràmit: https://preinscripcio.gencat.cat

S’ofereixen dos tipus de sol·licituds: 

 • Sol·licitud electrònica: Cal tenir una identificació digital (idCat mòbil, clave, 

    TCat o DNI electrònic). 

 • Amb suport informàtic: Si no es té cap identificació digital. 

 

SUPORT PER A FER LA SOL·LICITUD:

Aquelles famílies que  necessiteu un suport per a tramitar la sol·licitud telemàtica podeu posar-vos en contacte amb o el centre escollit en primera opció:

 • Escola Les Falgueres: Trucant al telèfon 972 49 21 25, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 16h, o bé enviant un correu electrònic a preinscripcio@falgueres.cat
 • Escola L’Aulet: Trucar al telèfon 972 49 23 05 els dilluns i dimecres de 8.30 a 14h i de 14.30 a 17 h i divendres de 8.30 a 14 h o bé enviant un correu electrònic a  ceiplaulet@xtec.cat
 • Institut de Celrà: Trucant al telèfon 972 49 24 05 o  bé enviant un correu electrònic a b7006708@xtec.cat

 

SOBRE LA ZONIFICACIÓ ESCOLAR:

Les famílies teniu llibertat per escollir qualsevol centre, encara que això no garanteix que s’adjudiqui la plaça en el centre seleccionat. Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la puntuació obtinguda en el barem associat als criteris de prioritat que estableix el Departament d’Educació i que podeu consultar a la seva pàgina web. En cas d’empat, es resol mitjançant un sorteig amb els nombres assignats aleatòriament a cada sol·licitud.

En el cas de les escoles l’Aulet i Les Falgueres: Celrà és zona escolar única, i per tant, tots els domicilis del municipi es troben dins l’àrea d’influència de les dues escoles de Celrà. Així doncs, sigui quina sigui l’escola que sol·liciteu en primera opció, obtindreu la màxima puntuació en el criteri de proximitat del domicili habitual.

 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

Juntament amb la sol·licitud, cal presentar documentació necessària. El Departament d’Educació obtindrà electrònicament les dades identificatives de l’alumne/a i/o persona sol·licitant, les dades acadèmiques  i les necessàries per validar els criteris de prioritat al·legats.

 

Documentació identificativa que s’ha de presentar:

Si es fa la SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

 • Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal adjuntar cap documentació identificativa.
 • Si l’alumne/a no té número identificador de RALC, perquè s’escolaritza a P3 o perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • També cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors o tutors, si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si s’han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

Si es fa SOL·LICITUD AMB SUPORT INFORMÀTIC

 • El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant.
 • Si l’alumne té document d’identitat, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea, si s’ha identificat amb aquest document. Si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En enviar la sol·licitud es consulta automàticament el padró. Si no es poden obtenir les dades del padró, cal acreditar la residència adjuntant un volant de convivència de l’alumne/a, acreditant que viu com a mínim amb el pare o la mare o tutor/a que presenta la sol·licitud.

Documentació acreditativa dels criteris que s’al·leguen: 

En cas que vulgueu al·legar alguns criteris de prioritat, cal que aporteu la documentació que es detalla en el següent enllaç: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/prepara-documentacio/

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. 

Els criteris de prioritat que es poden al·legar són els següents:

 • Existència de germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare o tutor/a legal hi treballen.
 • Proximitat geogràfica del domicili o del lloc de treball de pare/mare o tutor/a a l’escola.
 • Pare/mare o tutor/a percep la renda garantida de ciutadania.
 • Algun membre de la família té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 • L’infant forma part d’una família nombrosa o bé d’una família monoparental.

Podeu consultar la guia de preinscripció que ha publicat el Departament d’Educació i consultar tota la informació complerta a https://preinscripcio.gencat.cat