celrà.cat » General » Convocatòria d’ajuts per a casals d’estiu, extraescolars i colònies i sortides

Convocatòria d’ajuts per a casals d’estiu, extraescolars i colònies i sortides

L’àrea d’Educació de l’Ajuntament informa de l’obertura de la convocatòria dels següents ajuts:

 1. Casals d’estiu 2021:  Per a infants i joves, fins a 4t d’ESO, que estiguin inscrits/es en algun dels casals d’estiu o altra activitat esportiva o de lleure organitzada per l’Ajuntament de Celrà, entitats o empreses privades del municipi,  durant les vacances escolars d’estiu (mesos de juliol, agost o setembre).
 2. Activitats extraescolars durant el curs 2021-2022: Per a infants i joves, fins a 4t d’ESO, que el curs vinent participin en alguna activitat extraescolar: activitats esportives, culturals o educatives, organitzades per l’Ajuntament de Celrà, entitats o empreses privades de Celrà, durant el proper curs escolar 2021-2022
 3. Colònies i sortides escolars del curs 2021-2022: Per a infants i joves que el curs vinent cursaran segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria en algun dels centres educatius del municipi (de P3 a ESO).

Tots els ajuts es poden sol·licitar mitjançant un únic formulari, al qual es podrà accedir en aquest enllaç:

👉 celra.cat/beques 👈

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 26 de març de 2021.

Qui ho prefereixi pot omplir el full de sol·licitud en paper que es podrà demanar a les oficines de l’Ajuntament o descarregar des del web de la mateixa corporació, accedint a  l’enllaç que us hem indicat. Les sol·licituds en paper i la documentació adjunta s’ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Celrà (Ctra. de Juià, 48) en horari d’atenció ciutadana:

 • Entre els dies 8 i 26 de març de 2021.
 • Horari d’atenció ciutadana: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i els dimarts i dimecres, de 16.30 a 19 h.

Les consultes s’atendran preferiblement de forma telefònica. Podeu trucar al telèfon de les oficines de l’Ajuntament: 972 49 20 01.

Aquelles persones que necessitin atenció presencial hauran de sol·licitar cita prèvia trucant al mateix telèfon.

Famílies destinatàries: poden optar a aquests ajuts les famílies que reuneixen entre d’altres, el requisit de no superar els llindars màxims de renda familiar següents:

 • Famílies de dos membres: 15.826,00 €
 • Famílies de tres membres: 20.783,00 €
 • Famílies de quatre membres: 24.652,00 €
 • Famílies de cinc membres: 27.975,00 €
 • Famílies de sis membres: 31.185,00 €
 • Famílies de set membres: 34.402,00 €
 • Famílies de vuit membres: 37.233,00 €
 • A partir del vuitè membre, s’afegiran 2.461,00 € per cada nou membre computable.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

Documentació general:

Si s’adjunta al formulari web s’ha de presentar escanejada o, si no és possible, amb una fotografia que es vegi bé.

Si s’adjunta a la sol·licitud en paper cal aportar fotocòpia feta de la documentació

 • Document identificatiu (DNI, NIE o passaport) de la persona sol·licitant.*
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació del/la menor.*
 • L’Ajuntament emetrà en cada cas un volant de convivència actualitzat.

Documentació econòmica:

Cal aportar documentació de cada un dels membres computables de la unitat familiar en edat laboral:

 • Última declaració anual de l’IRPF presentada.
 • En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi modificat substancialment la situació econòmica, cal aportar:
  • Certificat d’imposicions íntegres de l’IRPF de l’últim exercici fiscal de tots els membres computables de la unitat familiar que no l’hagin feta, emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

 • En cas de no estar treballant:

  • Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en què s’especifiqui si es percep prestació per desocupació/subsidi i la seva quantia.
  • Certificat de vida laboral actualitzat.

Altra documentació:

 • En cas d’haver cobrat la renda garantida de ciutadania durant l’any anterior a l’any de la convocatòria: certificat d’atorgament o cobrament d’aquesta prestació.
 • En cas de separació/divorci: sentència de separació i conveni regulador on figuri la resolució sobre la custòdia i, si escau, l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, cal presentar la corresponent denúncia.*
 • Carnet de família nombrosa o document acreditatiu corresponent.*
 • Carnet de família monoparental o document acreditatiu corresponent.*
 • Certificat mèdic acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior al 33% del/de la menor, germans, pare, mare o tutor/a legal.*
 • En casos de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/de la menor.*
 • Excepcionalment, informe social en casos que estiguin en seguiment per part dels serveis socials.

* Les persones que ja hagin aportat aquesta documentació a l’Ajuntament en convocatòries d’ajuts anteriors, si encara està vigent, no cal que la tornin a adjuntar.

Podeu consultar les bases completes d’aquests ajuts a l’e-Tauler de l’Ajuntament de Celrà.