» » S’inicia el procés de preinscripció escolar per al curs 2020-2021

S’inicia el procés de preinscripció escolar per al curs 2020-2021

Tema General | 0

L’Ajuntament de Celrà informa les famílies sobre el període de preinscripció a les escoles d’educació infantil i primària del municipi per al curs 2020-2021.

Tot i que aquest procediment és competència exclusiva del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Celrà us vol facilitar l’accés a la informació dels tràmits a seguir.

El Departament d’Educació ha establert el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, entre el 13 i el 22 de maig de 2020, ambdós inclosos.

Aquest any, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la pandèmia per COVID-19, el Departament promou preferiblement la preinscripció telemàtica i reserva només 4 dies per a les preinscripcions presencials que s’hauran de fer sol·licitant cita prèvia al centre educatiu corresponent.

Al web del Departament preinscripcio.gencat.cat i de les escoles de Celrà hi trobareu informació més concreta. Tot i això, us facilitem informació bàsica i enllaços:

Web Escola Les Falgueres: https://agora.xtec.cat/ceip-lesfalgueres/preinscripcio-2020-21

Web Escola l’Aulet http://escolalaulet.cat/web/seccio/secretaria

SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Cal omplir i enviar un formulari web. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació escanejada o fotografiada.

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna. Els infants que es preinscriuen a P3 encara no en tenen.

 • Correu-e Escola Les Falgueres: b7008471@xtec.cat
 • Correu-e Escola l’Aulet: ceiplaulet@xtec.cat
 • Què fer si no funciona el formulari web

En cas que no pugueu enviar el formulari, podeu descarregar el full de sol·licitud en pdf, omplir-lo i enviar-lo per correu electrònic al centre escollit en primera opció, juntament amb la documentació requerida.

SOL·LICITUD PRESENCIAL

Aquelles famílies que no puguin fer la sol·licitud telemàtica, poden fer-la en paper i de forma presencial al centre escollit en primera opció.

 • Període de sol·licitud a Celrà: del 20 al 22 de maig, amb cita prèvia.
 • Com demanar cita prèvia:

Escola Les Falgueres: al telèfon 618 084 882, a partir del dia 15 de maig, en horari de 9 a 12 h, o bé enviant un correu-e a b7008471@xtec.cat

Escola L’Aulet: a partir del 13 de maig, de 9 a 13 h, al telèfon 696 825 037, o bé enviant un correu-e a ceiplaulet@xtec.cat

Mesures recomanades des del Departament d’Educació:

 • Assistir una sola persona
 • Aportar original i fotocòpia de la documentació a adjuntar
 • Portar mascareta i guants
 • Portar el full de sol·licitud emplenat des de casa
 • Si s’ha d’omplir la sol·licitud al centre, portar un bolígraf de casa.

SOBRE LA ZONIFICACIÓ ESCOLAR

Les famílies teniu llibertat per escollir qualsevol centre, encara que això no garanteix que s’adjudiqui la plaça en el centre seleccionat. Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la puntuació obtinguda en el barem associat als criteris de prioritat que estableix el Departament d’Educació i que podeu consultar a la seva pàgina web. En cas d’empat, es resol mitjançant un sorteig amb els nombres assignats aleatòriament a cada sol·licitud.

Actualment Celrà és zona escolar única, i per tant, tots els domicilis del municipi es troben dins l’àrea d’influència de les dues escoles de Celrà.

Així doncs, sigui quina sigui l’escola que sol·liciteu en primera opció, obtindreu la màxima puntuació en el criteri de proximitat del domicili habitual.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

La documentació que cal adjuntar al full de sol·licitud, tant si la feu telemàticament enviant-la per correu electrònic, com si la feu presencial, és la següent:

Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI de les persones sol·licitant (pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet) o targeta de residència on consta el NIE o passaport. En cas d’estrangers de persones estrangeres comunitàries, document d’identitat del país d’origen
 • DNI de l’alumne/a, si en té.
 • TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 • En cas que el domicili habitual que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI/NIE, volant de convivència de l’infant, emès per l’Ajuntament, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant.

Documentació acreditativa dels criteris que s’al·leguen. Només s’ha de presentar si s’al·leguen aquests criteris de prioritat.

 • Criteri d’existència de germans/es escolaritzats/des al centre o de pare/mare o tutor/a legal que hi treballi: es valora el criteri quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. No s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.
 • Criteri de proximitat del domicili quan es consideri l’adreça del lloc de treball del pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet: còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
 • Criteri de renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Criteri de discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germà/na: Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33% de la persona que al·lega la condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o organismes competents d’altres comunitats autònomes.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els/les pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

 • Criteri pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia el carnet vigent de família nombrosa o monoparental vigent.

Per a més informació us podeu adreçar al web preinscripcio.gencat.cat