» » L’Ajuntament estableix mesures extraordinàries sobre els serveis funeraris

L’Ajuntament estableix mesures extraordinàries sobre els serveis funeraris

Tema General | 0

L’Ajuntament de Celrà ha proposat a la Generalitat que el preu d’un servei funerari bàsic al municipi sigui, com a màxim, de 1.900 € per a les incineracions i de 1.700 € per als enterraments. L’Ajuntament ha traslladat al Govern català aquesta proposta després que la Generalitat hagi declarat els serveis funeraris de prestació forçosa i, per tant, pugui establir-ne un import màxim, mentre es mantingui l’alerta sanitària pel coronavirus.

Aquestes mesures es detallen al decret aprovat el 3 d’abril (enllaç a e-Tauler).

La declaració dels serveis funeraris com a serveis de prestació forçosa forma part de les mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, incloses al Decret Llei del 27 de març. Aquesta declaració permet, entre altres mesures, establir un preu màxim per al servei funerari bàsic, que haurà de determinar l’òrgan competent en matèria de salut, a proposta de l’ens local territorial corresponent.

També s’han establert mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi de la COVID-19, com la prohibició de les activitats de vetlla i la restricció de les cerimònies civils o de culte religiós, amb independència de la causa de la mort.

La norma regula les condicions de contractació dels serveis funeraris per garantir la protecció dels drets dels usuaris i estableix que, en tot cas, els preus dels serveis funeraris no poden ser superiors als preus vigents abans del 14 de març de 2020.

En el marc d’aquests canvis legals, l’Ajuntament de Celrà ha aprovat dues mesures importants quant als serveis funeraris municipals:

La primera estableix que qualsevol empresa privada de serveis funeraris que compleixi amb els aspectes jurídics i econòmics i amb els mitjans materials i personals que exigeix la llei pugui dur a terme la prestació del servei funerari.

La segona mesura és la proposta dels preus màxims per al servei funerari bàsic que l’Ajuntament ha traslladat al Departament de Salut de la Generalitat, òrgan que té la competència per fixar els preus finals.

A partir de les propostes dels ens locals, el Departament de Salut disposarà d’un registre públic on constaran, per municipis, els preus màxims aprovats i les empreses funeràries assignades per a la prestació del servei funerari a cada hospital, centre residencial i altres llocs i espais medicalitzats.

Els preus màxims proposats per l’Ajuntament de Celrà són els següents:

 • Serveis d’incineració: 1.900 €, IVA inclòs.
 • Serveis d’inhumació (enterrament): 1.700 €, IVA inclòs.

Els serveis d’incineració has d’incloure:

 • La retirada del difunt/a en qualsevol franja horària, nocturna o diürna, els 365 dies de l’any.
 • Sudari de retirada i braçalet identificatiu
 • Enferetrament
 • Realització de pràctiques higièniques i sanitàries bàsiques sobre el cadàver, col·locació en el fèretre i dipòsit del cadàver fins al moment del trasllat al crematori.
 • Urna

Els serveis d’enterrament han d’incloure:

 • La retirada del difunt/a en qualsevol franja horària, nocturna o diürna, els 365 dies de l’any
 • Sudari de retirada i braçalet identificatiu
 • Subministrament del fèretre
 • Enferetrament, realització de pràctiques higièniques i sanitàries bàsiques sobre el cadàver, col·locació en el fèretre i dipòsit del cadàver fins al moment del trasllat al cementiri
 • Trasllat del cadàver fins al tanatori i fins al cementiri
 • Cotxe fúnebre
 • Tràmits administratius amb el cementiri municipal

En aquesta proposta s’han pres com a referència preus de funeràries privades.

No es podrà comptabilitzar dins d’aquest preu màxim cap servei extraordinaris associat a la situació d’emergència sanitària, com poden ser taüts hermètics o similars (a banda de la bossa hermètica que exigeix el decret del Ministeri de Sanitat, publicat al BOE del 22 de març, que té un cost no superior a 100 €).

Instruccions i aspectes a tenir en compte:

 • Davant de la mort de qualsevol persona en qualsevol dels centres medicalitzats públics o privats, cal que s’entregui a les famílies el certificat de defunció. Aquest és un document gratuït i se n’han d’entregar 3 còpies, les necessàries per realitzar tràmits.
 • Els enterraments es poden dur a terme sense esperar les 24 h que anteriorment eren preceptives.
 • La funerària pot oferir-se a tramitar els aspectes legals de la defunció a través d’una gestoria, però ha de deixar clar que no és un servei obligatori.
 • Les famílies poden fer els tràmits elles mateixes, tan sols amb les còpies del certificat de defunció i la partida literal de defunció que es fa al registre civil. Els dos tràmits són gratuïts.
 • La partida literal de defunció serveix per donar de baixa el difunt de la seguretat social, tancar els comptes del banc i realitzar els tràmits notarials relatius al cobrament de l’herència.
 • Cal tenir present que la comunicació entre el Registre Civil i la Seguretat Social és automàtica, per la qual cosa no cal cap desplaçament.
 • En el cas que el difunt tingui una assegurança de decessos que excedeixi el cost màxim estipulat, la família tindrà dret al retorn del diferencial.
 • Pel que fa a l’herència i a l’acceptació de l’herència per part dels interessats, cal anar a un notari, que és qui realitzarà tots els tràmits: últimes voluntats, còpies testamentàries, inventari de béns, sol·licitud de notes simples de les propietats del difunt al Registre de la Propietat corresponent, certificats de saldo bancaris, assegurances de vida, crida als hereus, acceptació de l’herència… El notari informarà dels terminis i tràmits a realitzar. Cal demanar prèviament els honoraris per conèixer els costos que poden esdevenir.

Aquestes instruccions es fan públiques al web i a les xarxes oficials de l’Ajuntament de Celrà, ja que actualment hi ha un gran desconeixement per part de les famílies afectades sobre com procedir en aquesta difícil situació.

Les mesures recollides en aquest decret entraran en vigor des de la data de la seva signatura, i es mantindran mentre duri la situació de crisi sanitària.