» » Actualització: Sobre les restriccions d’activitats per la Covid-19 a Catalunya

Actualització: Sobre les restriccions d’activitats per la Covid-19 a Catalunya

Tema General | 0

📣 Actualització: Novetats o modificacions introduïdes a les preguntes sobre les restriccions d’activitats per la Covid-19 a Catalunya el dilluns 30, a les 15 h.

➡ Consulteu el text complet a 🔗 https://ja.cat/faqscovid19

➡ Les informacions de tots els àmbits a 🔗 https://gen.cat/preguntescovid

➡ I el document sobre el permís retribuït recuperable a 🔗 https://www.celra.cat/rd1020

🔊 Em puc moure dins del meu municipi?

➡ La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.

➡ El desplaçament dels treballadors i treballadores al lloc de treball està limitat als serveis essencials no afectats pel permís retribuït recuperable establert entre el 30 de març i el 9 d’abril inclosos, segons es detalla al document de preguntes freqüents específic.

➡ A més, es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, on hi ha controls per no entrar-hi ni sortir-ne, excepte els serveis essencials.

🔊 Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili?

➡ Està permès, però prima sempre l’interès superior dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors han de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els majors acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels seus fills i filles i el bé comú. Podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (centremediacio.dj@gencat.cat).

➡ No està permesa l’entrada o sortida en el cas dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí).

🔊 Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc?

➡ Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar excepcionalment a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionals sanitaris.

🔊 Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar?

➡ No estan permeses. A més, específicament s’han anul·lat les reunions físiques d’assemblees d’entitats esportives i dels òrgans col·legiats de persones jurídiques de dret privat, incloses les societats cooperatives.

🔊 També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

➡ En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport.

➡ En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament.

➡ S’ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filera de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l’un darrere de l’altre). Aquesta restricció no s’aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari, on sí que cal aplicar la restricció d’acord amb el que preveu la pregunta 97.

➡ En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, s’ha de respectar el límit d’1/3 d’ocupació.

🔊 Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

➡ Es prohibeixen les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort. Es posposa la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l’estat d’alarma. La comitiva del sepeli o acomiadament per la cremació del difunt es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si s’escau, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió concreta tot respectant sempre la distància d’un a dos metres entre ells.

➡ En el cas de mort per la COVID-19 no es permeten pràctiques ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver.

➡ El Departament de Salut podrà establir i regular les condicions de prestació dels serveis funeraris adaptada a la situació de la COVID-19.

➡ En alguns municipis s’han establert restriccions específiques, com en el cas de la ciutat de Barcelona, on no es permet la presència de familiars a l’enterrament.

🔊 He de canviar de pis i fer la mudança. Puc?

➡ Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

➡ Cal considerar que la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i ha suspès la facturació corresponent al mes d’abril de 2020.

🔊 Tallers mecànics d’automoció?

➡ Sí, se’n permet l’obertura per garantir el transport i la mobilitat de serveis essencials, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

🔊 Poden continuar les obres a la via pública?

➡ No, excepte les imprescindibles per als serveis essencials. La Generalitat ha suspès l’execució dels seus contractes d’obres.

🔊 Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?

➡ No, excepte que es considerin servei essencial.

🔊 Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?

➡ No, perquè no es consideren un servei essencial

🔊 Què es considera un servei essencial?

➡ Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas:

 • Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies
 • Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega)
 • Servei de perruqueria a domicili
 • Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració
 • Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural
 • Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials
 • Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al seu servei han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses
 • Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics
 • Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment
 • Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma
 • Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària
 • Forces Armades
 • Seguretat privada
 • Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat
 • Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19
 • Serveis funeraris
 • Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals
 • Venda de premsa
 • Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució
 • Serveis financers, bancaris i d’assegurances
 • Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball
 • Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere
 • Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses
 • Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents
 • Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts
 • Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància
 • Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts
 • Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants
 • Abastiment d’aigua potable
 • Serveis meteorològics
 • Servei postal universal de l’operador estatal
 • Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris