» » Convocatòria d’ajuts per a casals d’estiu, extraescolars i colònies i sortides

Convocatòria d’ajuts per a casals d’estiu, extraescolars i colònies i sortides

Tema General | 0

L’Àrea d’Educació informa de l’obertura de la convocatòria dels següents ajuts:

 1. Per a casals d’estiu 2020: Per infants i joves, fins a 4t d’ESO, que estiguin inscrits/es en algun dels casals d’estiu o altra activitat esportiva o de lleure organitzada per l’Ajuntament de Celrà, entitats o empreses privades del municipi, durant les vacances escolars d’estiu (mesos de juliol, agost o setembre).
 2. Per a activitats extraescolars durant el curs 2020-2021: Per infants i joves, fins a 4t d’ESO, que el curs vinent participin en alguna activitat extraescolar: activitats esportives, culturals o educatives, organitzades per l’Ajuntament de Celrà, entitats o empreses privades de Celrà, durant el pròxim curs escolar 2020-2021.
 3. Per a colònies i sortides escolars del curs 2020-2021: Per infants i joves que el curs vinent cursaran segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria en algun dels centres educatius del municipi. (de P3 a ESO).

Tots els ajuts es podran sol·licitar mitjançant un únic full de sol·licitud que es podrà demanar a les oficines de l’Ajuntament de Celrà o descarregar als enllaços següents:

A qui van destinats: Podran optar a aquests ajuts les famílies que reuneixin, entre d’altres, el requisit de no superar els llindars màxims de renda familiar següents:

 • Famílies de dos membres: 21.102,00 €
 • Famílies de tres membres: 27.711,00 €
 • Famílies de quatre membres: 32.870,00 €
 • Famílies de cinc membres: 37.301,00 €
 • Famílies de sis membres: 41.580,00 €
 • Famílies de set membres: 45.870,00 €
 • Famílies de vuit membres: 49.644,00 €

A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00 € per cada nou membre computable.

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament omplertes, al Registre General de l’Ajuntament de Celrà (Ctra. de Juià, 48) en horari d’atenció ciutadana, entre els dies 9 i 31 de març de 2020.

Horari d’atenció ciutadana: els matins de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h i les tardes de dimarts, dimecres i dijous, de 16.30 a 19 h.

S’atendran consultes telefòniques o presencials en els següents dies i horaris:

 • Els dilluns dies 9, 16, 23 i 30 de març de 10 a 13 h
 • Els dimarts dies 10, 17, 24 i 31 de març de 16.30 a 18.30 h

Cal presentar la sol·licitud adjuntant tota la documentació exigida a fi d’acreditar els requisits per obtenir l’ajut.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

Documentació general: (FOTOCÒPIA I ORIGINAL) les persones que ja hagin aportat aquesta documentació a l’Ajuntament en convocatòries d’ajuts anteriors a partir de l’any 2017, i si encara està vigent, no cal que la tornin a adjuntar.

 • Document identificatiu (DNI, NIE o Passaport) de la persona sol·licitant.*
 • Volant de convivència actualitzat.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació del/la menor.*

Documentació econòmica: Cal aportar documentació de cada un dels membres computables de la unitat familiar en edat laboral:

 • Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada.
 • En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi modificat substancialment la situació econòmica, cal aportar:
  • Certificat d’imposicions íntegres de l’IRPF de l’últim exercici fiscal, de tots els membres computables de la unitat familiar que no l’hagin feta, emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

 • En cas de no estar treballant:

  • Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en què s’especifiqui si es percep prestació per desocupació/subsidi i la seva quantia.
  • Certificat de vida laboral actualitzat.

Altra documentació:

 • En cas d’haver cobrat la renda garantida de ciutadania durant l’any anterior a l’any de la convocatòria: certificat d’atorgament o cobrament d’aquesta prestació.
 • En cas de separació/divorci: sentència de separació i conveni regulador on figuri la resolució sobre la custòdia i, si escau, l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, cal presentar la corresponent denúncia.*
 • Carnet de família nombrosa o document acreditatiu corresponent.*
 • Carnet de família monoparental o document acreditatiu corresponent.*
 • Certificat mèdic acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior al 33% del/de la menor, germans, pare, mare o tutor/a legal.*
 • En casos de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/de la menor.*
 • Excepcionalment, informe social en casos que estiguin en seguiment des dels Serveis Socials.

* Les persones que ja hagin aportat aquesta documentació a l’Ajuntament en convocatòries d’ajuts anteriors a partir de l’any 2017, i si encara està vigent, no cal que la tornin a adjuntar.

Podeu consultar les bases completes d’aquests ajuts a l’e-Tauler de l’Ajuntament de Celrà.